Cmadong Chula

เรือนประจำรุ่น อบอุ่นทุกสมัย => รุ่น 2507 => ข้อความที่เริ่มโดย: Keartipong07 ที่ 04 ธันวาคม 2554, 23:48:24หัวข้อ: คิดถึงและอาลัย "ชวนชม" หอรักของพี่ (หอพักนิสิตชายจุฬาฯ ปี 2507 )
เริ่มหัวข้อโดย: Keartipong07 ที่ 04 ธันวาคม 2554, 23:48:24

   สวัสดีจ้าน้องๆแฟนพันธุ์แท้ ซีมะโด่ง ทั้งหลาย

          - พี่ปิ้งได้รับ สารซีมะโด่ง ฉบับที่ 9  หน้าปก เป็นงาน ผูกพัน วันเก่า สู่เหย้า ๙๔ ปีซีมะโด่ง วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2554

                  ณ ศาลาพระเกี้ยว...อ่านข้างใน  พบข้อเขียนของอาจารย์เผ่าฯ  เรื่อง การก่อสร้างอาคาร หอพักนิสิตใหม่

                    ( แทนตึกชวนชม )  แ ละอาคารอเนกประสงค์....รวมทั้งข้อเขียนของเพื่อนรัก พงษ์ (ไม่มีเกียรติ ) จิรโสภณ สถาปัตย์07


                    หัวข้อ " อำลาอาลัยหอ ตึก ชวนชม "  ทำให้หวนคิดถึงบรรยากาศเก่าๆ ที่ซาบซึ้ง ประทับใจ  และตราตรึง ความรู้สึกดีๆ

                    ที่มีให้แก่ หอ " ชวนชม " แห่งนี้ ตลอดมา และตลอดไป...


              - รู้สึกอาลัย รัก และคิดถึง เสียดาย...แต่ ก็เข้าใจในเหตุผล ที่ อ.เผ่าฯ ได้นำเสนอไว้....


                  ความสุข ความอบอ่น ที่ได้รับจาก หอ " ชวนชม "แห่งนี้  คงจะลืมไม่ได้เลย...เพราะนั่นคือ " พลังแห่งชีวิต "

                 ที่เติมเต็ม พลังให้ เด็กน้อย คนหนึ่ง มุ่งมั่น อดทน พยายาม เดินตามความฝัน ของชีวิต
 
                
                    ที่ทำให้ ชีวิตของพี่ ประสบความสำเร็จ ในหลายๆเรื่อง ที่ผ่านมา...


                 - ตอนพี่ปิ้ง ทำงานเป็นกรรมการ ให้ชมรมวรรณศิลป์ ของจุฬาฯ...ตั้งแต่ปี พ.ศ.2508-2510


                     .ก็ได้รับแรงยันดาลใจ จาก หอชวนชม แห่งนี้.....สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ หอชวนชม แห่งนี้


                       ได้บันดาลและประสาทพร ให้พี่ปิ้ง ประสบความสำเร็จ ตามที่ได้อธิษฐานไว้ เสมอ...


                    -  นี่คือ " ความรักและศรัทธา " ของเด็กบ้านนอก คนหนึ่ง ที่ ข้ามน้ำ ข้ามทะเลมา จาก เกาะสมุย อันไกลโพ้น...


                        ที่ต้อง นั่งเรือเดินทะเล มา สามวันสามคืน กว่าจะมาถึงกรุงเทพฯ ที่ท่าน้ำราชวงค์....


                     เพื่อมาเรียนต่อ ที่กรุงเทพมหานคร....อันยิ่งใหญ่ มาก ในความรู้สึก ของ เด็กน้อย คนหนึ่ง..ที่อยากเข้า " จุฬาฯ "


              -   ขอฝาก


                      ลำนำกลอนอาลัยรัก และ คิดถึง  " ชวนชม " หอรักของพี่ ( หอพักนิสิตชายจุฬาฯ ปี 2507 )

                            แทน ความรัก ความศรัทธา จาก ก้นบึ้งของหัวใจ นะจ๊ะ...


                           (http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd81910_1535045_747758_1811227photo.jpg)


                            (http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd448026_6180340_5205159_3219289photo.jpg)

                            
                            (http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd548335_5946368_2415815_5195701photo.jpg)


                               (http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd824990_1297494_3660975_8885137photo.jpg)

                               (http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd579296_9728304_8762842_9264159photo.jpg)


                                 (http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd313850_8173724_6685559_4289911photo.jpg)

                                  
                                (http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd660518_9606241_6774096_5769512photo.jpg)
                                

                                 (http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd360747_8511853_2647003_6627218photo.jpg)
  
                          พี่ปิ้ง กับคุณย่า ที่บ้านติวานนท์ ( โชคดีมากที่น้ำไม่ท่วม ) ( คุณแม่พี่ปิ้ง ท่านอายุ 97 ปี แล้ว ) สุขภาพท่านยังแข็งแรงดี จ้า


                                
                               ลำนำกลอน   อาลัยรัก และ คิดถึง  " ชวนชม " หอรักของพี่ ( หอพักนิสิตชายจุฬาฯ ปี 2507 )

                            แทน ความรัก ความศรัทธา จาก ก้นบึ้งของหัวใจ นะจ๊ะ...


  

                                                    ลำ นำ ก ล อ น  ๔ บ ท


        ๑.   ชวนเอ๋ย ช ว น ชม  ช ม เ จ้า   เ จ้า จา ก ไ ป   ไ ม่ ก ลั บ แล้ ว


                ยิ น เ สี ย ง แ ว่ ว       แ ผ่ ว  เ บา        เ ค ล้า ล ม ห ว น


                   ระ ค น เ ศ ร้า       เ ค ล้า ทุ ก ข์      ป ลุ ก รั ญ  จ ว น


                    จิ ต ต์ ปั่ น ป่ ว น       ช ว น ช ม จ๋า      แ ส น อา ลั ย


  ๒.   เ สี ย ง เ พ ล ง ลา     ลา แ ล้ ว   แ ก้ ว ตา พี่


                      เ สี ย ง ด น ต รี      ที่ ใ ต้  ตึ ก       ระ ลึ ก ไ ห ว


                        เ ห มื อ น วิ ญ ญา น     ห ลุ ด  จา ก ร่า ง       ห่า ง ไ ป  ไ ก ล


                         อี ก เ มื่ อ ไ ห ร่     จะ ไ ด้ รั  บ      เ จ้า  ก ลั บ มา    ๓.  เ ด็ ก บ้า น น อ ก ค น นี้     บ อ ก แ ม่ ไ ว้     ไ ป  บา ง ก อ ก


                           เ ด็ ก บ้า น  น อ ก        มา ร่ำ เ รี ย น       เ พี ย ร ศึ ก ษา


                              อ ยู่ ห อ  พั ก  ชา ย      ใ จ มุ่ ง มั่ น      ทุ ก กา ล เ ว ลา


                                งา ม ส ง่า       เ ป็ น  บั  ณ  ฑิ ต  ล้ ว น      ช ว น ชื่ น ใ จ


         ๔.  ณ วั น นี้        พี่  มี  ใ จ         ใ ห้ แ ก่  น้ อ  ง


                  " ช ว น ช ม "  ต้ อ ง            ต รา ต รึ ง จิ ต ต์       พิ ส มั  ย


                    พี่ ยั ง รั ก     รั ก  น้ อ  ง  มา ก         มา จา ก  ใ จ


                      สุ ด อา ลั ย      สุ ด  พิ ส  วา ส       ทุ ก  ชา ติ  เ อ ย   ฯฯฯฯ                                ด้ ว ย อา ลั ย รัก และ คิ ด ถึ ง "ช ว น ช ม " ต ล อ ด ไ ป


                                          จาก พี่ " ด ว ง จำ ปา "

                                      ณ ตำหนัก เ ปี่ ย ม น้ำ   ริม คลอง ประ เ ว ศ บุ รี ร ม ย์

                                         มหา น ค ร ก รุ ง เ ท พ เ มื อ ง ฟ้า อ ม ร

                                           อา. ๐๔ ๒๓๐๕ ธ.ค. ๕๔


                                            

              


หัวข้อ: Re: คิดถึงและอาลัย "ชวนชม" หอรักของพี่ (หอพักนิสิตชายจุฬาฯ ปี 2507 )
เริ่มหัวข้อโดย: khesorn mueller ที่ 05 ธันวาคม 2554, 00:13:25
พี่ปิ้งที่เคารพ
2 ภาพไม่มาคะ
หนิงดึงลงมาแปะซ้ำ.

 (http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd579296_9728304_8762842_9264159photo.jpg)


 (http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd313850_8173724_6685559_4289911photo.jpg)


ยังไม่ได้อ่านสารซิมะโด่งฉบับที่๙เลยคะ
พี่ปิ้งจะกรุณาแก่น้องหนิง แฮพเก็บให้หนู 1 เล่ม
จะรีบกลับมารับกับมือคะ

ได้โปรด.


nn.27

หัวข้อ: Re: คิดถึงและอาลัย "ชวนชม" หอรักของพี่ (หอพักนิสิตชายจุฬาฯ ปี 2507 )
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 05 ธันวาคม 2554, 15:24:32
พี่ปิ้งครับ

แก้ไขและนำภาพขึ้นโพสต์ให้แล้วครับ


หัวข้อ: Re: คิดถึงและอาลัย "ชวนชม" หอรักของพี่ (หอพักนิสิตชายจุฬาฯ ปี 2507 )
เริ่มหัวข้อโดย: Keartipong07 ที่ 07 ธันวาคม 2554, 01:13:20
อ้างถึง
ข้อความของ khesorn mueller เมื่อ 05 ธันวาคม 2554, 00:13:25
พี่ปิ้งที่เคารพ
2 ภาพไม่มาคะ
หนิงดึงลงมาแปะซ้ำ.

 (http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd579296_9728304_8762842_9264159photo.jpg)  - ขอบคุณมาก จ้า น้องหนิง

          สำหรับสารซีมะโด่ง ฉบับที่ 9 นั้น พี่ปิ้ง จะเก็บไว้ให้

            น้องหนิงมาเมื่อไหร่ รีบแจ้งพี่ปิ้งเลย นะจ๊ะ

                พี่ปิ้ง๐๗
 (http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd313850_8173724_6685559_4289911photo.jpg)


ยังไม่ได้อ่านสารซิมะโด่งฉบับที่๙เลยคะ
พี่ปิ้งจะกรุณาแก่น้องหนิง แฮพเก็บให้หนู 1 เล่ม
จะรีบกลับมารับกับมือคะ

ได้โปรด.


nn.27


หัวข้อ: Re: คิดถึงและอาลัย "ชวนชม" หอรักของพี่ (หอพักนิสิตชายจุฬาฯ ปี 2507 )
เริ่มหัวข้อโดย: khesorn mueller ที่ 07 ธันวาคม 2554, 01:17:40
พี่ปิ้งที่เคารพ,

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะพี่
nn.27


หัวข้อ: Re: คิดถึงและอาลัย "ชวนชม" หอรักของพี่ (หอพักนิสิตชายจุฬาฯ ปี 2507 )
เริ่มหัวข้อโดย: Keartipong07 ที่ 07 ธันวาคม 2554, 01:22:22
อ้างถึง
ข้อความของ เหยง 16 เมื่อ 05 ธันวาคม 2554, 15:24:32
พี่ปิ้งครับ

แก้ไขและนำภาพขึ้นโพสต์ให้แล้วครับ  สวัสดีครับ น้องเหยง๑๖


  - ขอบคุณมาก น้องเหยง๑๖  พี่ปิ้ง ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม มันจึงเปิดภาพไม่ได้

        ในขณะที่ภาพอื่นๆ ก็เปิดได้..อาจผิดพลาดทางเทคนิคของพี่ปิ้งเอง..เพราะมันดึกมากแล้ว เสมอ..

        - สำหรับน้องเหยง เมื่อไหร่ จะไปเที่ยวด้วยกันอีก...

           คราวไปเฉินตู ครั้งที่แล้ว..หลิวชวนพี่ปิ้ง ให้ไปให้ได้ มีพวกเรา ขาเก่าๆ ไปก้นเยอะ ขอให้พี่ปิ้งจัดการ

           ตังเองให้ไปให้ได้...พี่ปิ้ง นึกว่า น้องเหยง คงจะไปด้วย..

         - หวังว่า คงได้ไปเที่ยวด้วยกัน กับทริปซีมะโด่งทัวร์ ชุดเล็กนอกรอบ (จัดกันเอง ไม่ใช่คณะกรรมการจัด)

             หรือชุดใหญ่ก็ได้นะ ครับ..


                       พี่ปิ้ง๐๗

                         พุธ 07 0120 ธ.ค. 54


หัวข้อ: Re: คิดถึงและอาลัย "ชวนชม" หอรักของพี่ (หอพักนิสิตชายจุฬาฯ ปี 2507 )
เริ่มหัวข้อโดย: khesorn mueller ที่ 07 ธันวาคม 2554, 01:23:00
เอ๊ะ,พี่เหยงคะ
ทำยังไงจะนำวารสารมาลงที่นี่
กระทู้พี่ปิ้งที่เกริ่นไว้...ได้คะ?
ในรูปแบบ pdf.?

เผื่อมีชาวหอต่างประเทศแวะเวียน
เข้ามาอ่าน จักเป็นการฟื้นความทรงจำ
ที่อดีตชาวหอทุกผู้มีร่วมกันมาไม่ว่าสมัยไหน

ได้มั้ยคะพี่เหยง?


หัวข้อ: Re: คิดถึงและอาลัย "ชวนชม" หอรักของพี่ (หอพักนิสิตชายจุฬาฯ ปี 2507 )
เริ่มหัวข้อโดย: lek_adisorn ที่ 27 ธันวาคม 2554, 15:40:37
สวัสดีปีใหม่ครับพี่ปิ้ง   พี่ปิ้งครับ พี่ทันเห็นสถานที่ในรูปนี้ไหมครับ

(http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd122839_5569810_9021080_9366009photo.jpg)


หัวข้อ: Re: คิดถึงและอาลัย "ชวนชม" หอรักของพี่ (หอพักนิสิตชายจุฬาฯ ปี 2507 )
เริ่มหัวข้อโดย: too_ploenpit ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555, 18:27:09

...แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ค่ะ...พี่ปิ้ง...และแฟนคลับทุกท่านค่ะ...

(http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd666605_9202402_347736_713296photo.jpg)


หัวข้อ: Re: คิดถึงและอาลัย "ชวนชม" หอรักของพี่ (หอพักนิสิตชายจุฬาฯ ปี 2507 )
เริ่มหัวข้อโดย: boonrit ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563, 20:44:31
หอชวนชมหอไหนครับ(ปี2509 มีแต่หอตึก หอเหนือ และหอใต็เหนือใต้เป็นไม้ทั้งคู่) ขอความรู้ด้วยครับ


หัวข้อ: Re: คิดถึงและอาลัย "ชวนชม" หอรักของพี่ (หอพักนิสิตชายจุฬาฯ ปี 2507 )
เริ่มหัวข้อโดย: suriya2513 ที่ 03 มีนาคม 2563, 13:46:48
ดูข้อมูลหอชวนชมใหม่ไปพลางๆก่อนครับ

http://cmadong.com/board/files/horchuanchom.mp4