19 มกราคม 2564, 21:00:34
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน [สมาชิกเก่าลืมรหัส โทร 081-7611760]
 ระเบียบปฎิบัติ
   
Languages    
สมัครสมาชิก - ข้อมูลสำคัญของสมาชิก
เลือกชื่อผู้ใช้ (กรุณาใช้ภาษาอังกฤษ):
ใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณ กรุณาใช้เฉพาะภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น คุณสามารถใช้ตัวอักษรพิเศษและภาษาไทยได้หลังจากเข้าสู่ระบบโดยเปลี่ยนในส่วนข้อมูลส่วนตัวของคุณ
อีเมล์:
ส่วนนี้จะต้องเป็นอีเมล์ที่ถูกต้อง
กรุณาเลือกรหัสผ่าน
(ไม่น้อยกว่า 8อักษรหรือตัวเลข):
ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง:
พิมพ์คำว่า จุฬา ลงในช่อง->:
ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

การใช้บริการเว็บไซต์ Cmadong.com
*****

                    คณะกรรมการชมรมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บริการต่างๆ ในเว็บไซต์ Cmadong.com ซึ่งได้แก่ บริการดูข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ บริการแสดงความคิดเห็นในกระทู้ และบริการอื่นๆ เพื่อบริการแก่สมาชิก (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "บริการ")

                     หากท่านใดประสงค์จะใช้บริการใด ๆ ของ เว็บไซต์ Cmadong.com ท่านต้องยืนยันที่จะตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเสียก่อน ดังนี้

 

   1. การสมัครสมาชิก

                ท่านจะสมัครเป็นสมาชิกโดยกดปุ่ม " สมัครสมาชิก" และกรอกข้อมูลต่าง ๆ ของท่านลงในใบสมัครอย่างครบถ้วน(ข้อมูลส่วนบุคคลจะเก็บไว้เป็นความลับ) ท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าแรกเข้าแต่อย่างใดทั้งสิ้น หลังจากเว็บไซต์ Cmadong.com รับใบสมัครที่ท่านกรอกข้อความครบถ้วนแล้ว และอนุมัติความเป็นสมาชิก ท่านสามารถใช้บริการใด ๆ ตามประสงค์ของท่านในเว็บไซต์ Cmadong.com (ต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะเรียกท่านว่า "สมาชิก") สมาชิกมีด้วยกัน 3 ประเภท คือ

               1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ที่คณะกรรมการเชิญให้เป็นสมาชิกเพื่อเป็นเกียรติ กับทางชมรม
               2. สมาชิกสามัญ  ได้แก่  ผู้ที่เป็นนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนิสิตปัจจุบันหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
               3. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้ที่ประสงค์สมัครเป็นสมาชิก แต่มิได้เป็นนิสิตหรือนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สมาชิกประเภทนี้จะได้รับการประกาศเพื่อหาสมาชิกอื่นรับรอง เมื่อมีสมาชิกรับรอง ครบ 3 ราย จะได้รับอนุญาตให้เป็นสมาชิก

 

2. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก

               สมาชิกมีสิทธิใช้บริการใด ๆ ในเว็บไซต์ Cmadong.com นับแต่วันที่ท่านเป็นสมาชิกตามข้อ 1. และสถานะภาพเป็นสมาชิกมีผลอยู่ตลอดไปจนกว่าท่านบอกเลิกการเป็นสมาชิก หรือสิ้นสภาพบุคคล หรือเว็บไซต์ Cmadong.com ยกเลิกการเป็นสมาชิกอันเนื่องจากสมาชิกไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ใน "ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป"  

3. คำรับรองของสมาชิก

                   สมาชิกต้องให้คำรับรอง ดังนี้

                    3.1 สมาชิกรับทราบว่าการให้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร เป็นจริงทุกประการ สมาชิกยินยอมให้เว็บไซต์ Cmadong.com ตรวจสอบความเป็นจริงและถูกต้องของข้อมูลได้ หากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ให้ไม่ตรงกับความจริง และไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ เว็บไซต์ Cmadong.com กำหนด มีสิทธิยกเลิกใบสมัครและ/หรือการให้บริการ Cmadong.com ได้  
                    3.2 สมาชิกจะใช้บริการ Cmadong.com ด้วยตนเองและจะรักษารหัสประจำตัว (ID) และรหัสผ่าน (password) ที่ได้รับจากเว็บไซต์ Cmadong.com เพื่อการใช้บริการใน Cmadong.com ไว้เป็นความลับ สมาชิกจะไม่เปิดเผยหรือให้บุคคลใดใช้ ID และ password ของสมาชิกเพื่อใช้บริการ Cmadong.com สมาชิกตกลงรับผิดชอบการกระทำและความเสียหายที่เกิดขึ้น หากมีบุคคลใดล่วงรู้หรือใช้ ID และ password ของสมาชิกเพื่อใช้บริการ Cmadong.com ไม่ว่าสมาชิกจะให้หรือไม่ให้ความยินยอมก็ตาม  
                   3.3 เนื้อหาที่สมาชิกจะส่ง แสดง หรือเปิดเผยผ่านการใช้บริการใด ใน Cmadong.com ต้องไม่มีลักษณะดังนี้  
                          3.3.1 ผิดกฎหมาย หรือเป็นความเท็จอันเป็นการใส่ร้าย ป้ายสี หรือหยาบคาย เสียดสี ไม่สุภาพ หรือไม่เหมาะสมด้วยประการใด ๆ หรือส่อนัยทางเพศจนกระทบต่อศีลธรรมอันดี หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อกัน  
                          3.3.2 อาจสร้างความเสื่อมเสียหรือเสียหายต่อเว็บไซต์ Cmadong.com หรือสมาชิกอื่น และ/หรือบุคคลอื่นๆ

                          3.3.3 อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่สมาชิกอื่น

                         3.3.4 ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และ/หรือสิทธิของเว็บไซต์ Cmadong.com และ/หรือบุคคลใด

                         3.3.5 จะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกรายอื่นหรือบุคคลอื่น

            3.4 การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซด์ นี้เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมข้อมูล ความรู้ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และความรู้ด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างสมาชิก ด้วยกันเท่านั้น ดังนั้น เว็บไซต์ Cmadong.com จึงไม่รับรองความถูกต้อง ของบรรดาข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดที่เผยแพร่อยู่บน Cmadong.com

         3.5 สมาชิกรับรองว่าข้อมูลที่ส่งไปยังเว็บไซต์ Cmadong.com เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และสมาชิกจะทำการปรับปรุงข้อมูล และจะรับผิดชอบต่อเว็บไซต์ Cmadong.comหากนำเอาข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นจริงมา upload ในเว็บไซต์ Cmadong.com   และขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับข้อมูลหรือข่าวสาร หรือจดทะเบียนเพื่อให้เข้ามายังเว็บไซต์ Cmadong.com ได้ตามที่เว็บไซต์ Cmadong.com เห็นสมควร

            3.6 สมาชิกต้องระบุ การอ้างอิง ที่มา ของข้อมูล บทความ ข่าว รูปภาพ เสียง หากมีการอ้างอิง กล่าวถึง หากนำมาจากเว็บไซต์อื่น ให้ใส่ Link กลับไปแหล่งที่มาด้วย

            3.7 สมาชิกสามารถจะ upload ไฟล์ภาพ เสียง หรือวิดีโอได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้  
                                3.7.1 ผู้ที่จะ upload ดิจิตอลไฟล์ ต้องเป็นสมาชิก Cmadong.com เท่านั้น
                                3.7.2 ในพื้นที่ "Blog" ขอสงวนไว้สำหรับเป็นพื้นที่นำข้อเขียนของสมาชิกมาลงเผยแพร่เท่านั้น การนำข้อความหรือรูปภาพของบุคคลอื่นจะต้องระบุที่มาและรับผิดในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
                                3.7.3 ห้าม upload ไฟล์ภาพและเสียงที่เข้าข่ายลามก อนาจาร หรือมีผลยั่วยุทางกามารมณ์ และสื่อต่าง ๆ ที่มีลิขสิทธิ์ทางกฎหมาย หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
                                3.7.4 สมาชิกยินยอมให้เว็บไซต์ Cmadong.com มีสิทธิในการเผยแพร่สู่สาธารณะ
                                3.7.5 เว็บไซต์ Cmadong.com จะไม่รับผิดชอบการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ upload ของสมาชิก สมาชิกต้องรับผิดตามกฎหมายในการกระทำของตนเอง  และเว็บไซต์ Cmadong.com มีสิทธิที่จะยุติการเผยแพร่และทำลายข้อความ ข้อมูลและรูปภาพที่ฝ่าฝืนกฎหมายและเงื่อนไขของ เว็บไซต์ Cmadong.com

                    3.7.6 สื่อที่สมาชิกได้ upload ขึ้นนั้น จะมีไว้เพื่อดูเพียงอย่างเดียว จนกว่าสมาชิกหรือเว็บไซต์ Cmadong.com จะเป็นผู้ทำการลบทิ้ง

             
                        3.7.7 สมาชิกรับทราบว่า เว็บไซต์ Cmadong.com ไม่ใช่ตัวแทน ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลที่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับเจ้าของข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความใด ๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซด์ Cmadong.com และเว็บไซต์ Cmadong.com เป็นเพียงสื่อกลาง ที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูล ข่าวสารเท่านั้น โดยเว็บไซต์ Cmadong.comไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่ง ที่มาและ/หรือรายละเอียดของเนื้อหา เว็บไซต์ Cmadong.comจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่สมาชิกหรือบุคคลใดๆ ที่สมาชิกติดต่อโดยการสื่อสารข้อมูลหรือข่าวสารผ่านเว็บไซต์ Cmadong.com

                       3.7.8 สมาชิกจะไม่นำเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์ เป็นอันขาด หรือผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
     3.7.9 สมาชิกมีสิทธิแสดงความคิดเห็นได้เสรี ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่ไม่อาจฝ่าฝืน กฎหมายและก้าวล่วงถึงสิทธิของผู้อื่นที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญเช่นกัน และที่สำคัญไม่อาจฝ่าฝืนจารีตประเพณีอันดีงามของชาวจุฬาและวัตถุประสงค์ของชมรมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3.7.10  สมาชิกที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการ Upload จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น และตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เว็บไซต์ Cmadong.com หากการฝ่าฝืนดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ Cmadong.com

               

4.สิทธิของเว็บไซต์ Cmadong.com

                 4.1 เว็บไซต์ Cmadong.com โดยผู้ดูแลเว็บไซต์ มีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวบางส่วนหรือทั้งหมดในเวลาใด ๆ ก็ได้ หากสมาชิกปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หรือระบบการให้บริการของเว็บไซต์ Cmadong.com เกิดการขัดข้องชั่วคราวไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หากเป็นเหตุที่เว็บไซต์ Cmadong.com สามารถทราบได้ก่อนล่วงหน้า เว็บไซต์ Cmadong.comจะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่าน e-mail หรือวิธีการใดๆที่เว็บไซต์ Cmadong.com เห็นเหมาะสม

               4.2 เว็บไซต์ Cmadong.com  โดยชมรมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีผู้ดูแลเว็บไซต์ซึ่งชมรมแต่งตั้งรับผิดชอบดำเนินการ และมีคณะอนุกรรมการกำกับดูแลเว็บไซต์ Cmadong.com ประกอบด้วย ผู้แทนชมรมนิสิตเก่าหอพักฯ ผู้แทนคณาจารย์หอพักฯ ผู้แทนคณะผู้ดูแลเว็บไซต์ Cmadong.com และผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมายและสังคม อีก 2 คน รวม 5 คนทำหน้าที่ ควบคุมให้สมาชิกถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป และควบคุมการทำงานของผู้ดูแลเว็บไซต์ หากคำสั่งหรือคำตัดสินใด ๆ ของผู้ดูแลเว็บไซต์ Cmadong.com ที่สมาชิกผู้ได้รับผลกระทบเห็นว่า ไม่ยุติธรรมหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ สามารถอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะอนุกรรมการกำกับดูแลเว็บไซต์ Cmadong.com คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลเว็บไซต์Cmadong.com ถือเป็นที่สิ้นสุด

                4.3  ผู้ดูแลเว็บไซต์ อาจระงับการเผยแพร่หรือลบข้อความ รูป และเสียง ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ โดยไม่ต้องเตือนล่วงหน้า ส่วนข้อความ รูป และเสียง ใดที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ ผู้ดูแลอาจเตือนหรือสั่งให้สมาชิกทบทวนแก้ไข ซึ่งสมาชิกอาจใช้สิทธิอุทธรณ์ตามข้อ 4.2 ได้

                 4.4 เว็บไซต์ Cmadong.comจะไม่รับผิดชดใช้ความเสียหายใด ๆ ให้แก่สมาชิก อันเนื่องจากการให้บริการหรือละเว้น หรือการกระทำใด ๆ ของสมาชิกหรือบุคคลใด ๆ ที่ใช้ ID และ password ของสมาชิกเพื่อเข้าสู่บริการ Cmadong.com ไม่ว่าสมาชิกจะยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ใช้ก็ตามหรือการกระทำของบุคคลใด ๆ เพื่อการโจรกรรมข้อมูล (Hacker)

       
5. การสิ้นสุดการให้บริการ

                  การให้บริการนี้อาจสิ้นสุดลงในเวลาใดๆก็ได้ ดังนี้

                  5.1 สมาชิกขอบอกเลิกการเป็นสมาชิกโดยแจ้งมายังเว็บไซต์ Cmadong.com

                  5.2 สมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบใดๆที่เว็บไซต์ Cmadong.com กำหนดขึ้นหรือฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ หากการไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขใด ๆ สามารถแก้ไขได้ สมาชิกไม่ทำการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เว็บไซต์ Cmadong.comได้แจ้งให้ทราบ เว็บไซต์ Cmadong.com มีสิทธิยกเลิกการให้บริการ ได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อน  
                  5.3 หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในเว็บไซต์ Cmadong.com ซึ่งทำให้เว็บไซต์ Cmadong.comไม่สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อีกต่อไป เว็บไซต์ Cmadong.comจะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

                   5.4 มีการยุบเลิกเว็บไซต์ หรือยุบชมรม

                           เมื่อท่านได้อ่านรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้แล้ว  และยืนยันว่า

                จะยึดถือปฏิบัติตามอย่างมีศักดิ์ศรี      โปรดกดปุ่ม "ตกลง"      และเข้าใช้สิทธิสมาชิกได้ทันที

                            หมายเหตุ *** ท่านจะต้องแนะนำตัวเอง ต่อ ชุมชุน cmadong ของเรา ภายใน 3 วัน เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเป็น สมาชิก ต่อไป ***     

สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มวลสมาชิกสมาคม คณาจารย์ และนิสิตเก่าทุกคน ขอน้อมเกล้าถวายความอาลัย  พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ <;))))><