ขอเชิญพี่น้องซีมะโด่ง เข้าฟังบรรยายพิเศษ"ซีมะโด่งเสวนา"เรื่อง"จากเด็กหอที่ไม่ค่อยเ

<< < (2/8) > >>

Jiab16:

มารู้จักแขกปราศัยรับเชิญ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 กันหน่อยค่ะ

รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัยวัน เดือน ปีเกิด  :  ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๐๕  อายุ  ๕๐  ปี
ภูมิลำเนา  :   อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี
สถานภาพสมรส  :  สมรสกับเภสัชกรหญิง ระพีพร  เกิดวิชัย  มีบุตร  ๒  คน  ๑) เด็กชายกานต์  เกิดวิชัย  กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  โครงการ GATE  ( Gifted and Talent Education Program )  ๒)  เด็กชายวงศ์ฉัตร  เกิดวิชัย  กำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
ที่อยู่ปัจจุบัน  :   ถนนพุทธมณฑลสาย  ๔  ตำบลกระทุ่มล้ม  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม   ๗๓๒๒๐   
          luedechdemo@hotmail.com

ตำแหน่งหน้าที่งานปัจจุบัน  :  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ / อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์

ประวัติการศึกษาและการพัฒนาตนเอง

๑) การศึกษา

-  ครุศาสตรบัณฑิต         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  ครุศาสตรมหาบัณฑิต      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  ศิลปศาสตรบัณฑิต  (รัฐศาสตร์)   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-  นิเทศศาสตรบัณฑิต         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-  ศิลปศาสตรบัณฑิต   (ไทยคดีศึกษา)   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
-  ประชากรศาสตรดุษฎีบัณฑิต      มหาวิทยาลัยมหิดล

Certificate of Research Practicum  :  Methodology of Qualitative Research : The University of Texas Medical Branch at Galveston, USA.

ประสบการณ์ในการทำงาน

   ๒๕๒๗-๒๕๒๘  ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้า
   ๒๕๒๙-๒๕๓๐  ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสด
   ๒๕๓๑-๒๕๓๒  ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์สปอร์ตนิวส์  (ในเครือมติชน)
   ๒๕๓๓-๒๕๓๔  ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วัฏจักร
   ๒๕๓๔-ปัจจุบัน  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
   ๒๕๔๔-๒๕๔๕  เลขานุการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
   ๒๕๔๕-๒๕๔๖  รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ  คณะครุศาสตร์
   ๒๕๔๗-๒๕๔๙   ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและประเมินผล
   ๒๕๔๙-๒๕๕๔  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
   ๒๕๕๕  ได้รับการสรรหาจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

   เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  ในปี  ๒๕๕๒  จากประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาระดับปริญญาเอกที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับแต่งตั้งจากสภาวิจัยแห่งชาติให้เป็นคณะทำงานพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการวิจัยแห่งชาติ ( CRO) ไปสู่การปฏิบัติ  เป็นคณะกรรมการบริหารงานวิจัยของคุรุสภาและเป็นคณะกรรมการวิจัยของเครือข่ายคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เครือข่ายภาคกลางตอนบน

   มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานวิจัยมาอย่างยาวนานและมีผลงานวิจัยของตนเองอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะหลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอกมาแล้ว  มีผลงานทุกปี  ไม่เคยขาด  รวมทั้งยังมีประสบการณ์การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์  วิทยานิพนธ์  และดุษฎีนิพนธ์ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยนับร้อยเรื่อง  เช่น  มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  และมหาวิทยาลัยรังสิต  เป็นต้น

งานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จแล้ว

งานวิจัยที่ดำเนินการในฐานะหัวหน้าโครงการ

๑.  การศึกษาโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ( ๒๕๒๙ )

๒.  การเปรียบเทียบผลของพฤติกรรมทางบวกของครูกับการควบคุมตนเองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ( ๒๕๓๙ ) ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

๓.  An Analysis of Social Network and Supports of  Migration at the Place of  Destination:A case Study of  Nang  Rong, Thailand  ( ๒๕๔๓ )

๔.  การวิเคราะห์และพัฒนาข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต ( ๒๕๔๓ )  ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

๕.  การวิเคราะห์ภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาการศึกษา สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ( ๒๕๔๓ ) ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

๖.  การวิเคราะห์คุณลักษณะปรีชาสามารถของนักศึกษาสาขาการศึกษา  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ( ๒๕๔๕ )  ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

๗.  ความต้องการที่อยู่อาศัยของพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม  อมตนคร  จังหวัดฉะเชิงเทรา ( ๒๕๔๖ ) การวิจัยการตลาดโดยทุนวิจัยของบริษัทโกลเด้น คอบร้า จำกัด
 
8.  ความคิดและทัศนคติเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ( ๒๕๔๖ )  ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากวุฒิสภา

๙.  ความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนในเขตปริมณฑล  ศึกษากรณีอำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  ( ๒๕๔๗ )  การวิจัยการตลาดโดยทุนวิจัยของบริษัทโกลเด้น คอบร้า จำกัด
 
๑๐.  การป้องกันและลดการติดเชื้อเอชไอวี.ในวัยรุ่น  ( ๒๕๔๗ ) ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๑๑.  การศึกษาผลกระทบในการปฏิรูประบบราชการที่มีผลต่อการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวชน  ( ๒๕๔๘ ) ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักโรคเอดส์  กรมป้องกันโรค  กระทรวงสาธารณสุข

๑๒.  การบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ( ๒๕๔๘ )  ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๑๓.  ความต้องการที่อยู่อาศัยในเขตปริมณฑล ศึกษากรณีประชาชนในย่านถนนงามวงศ์วาน  จังหวัดนนทบุรี ( ๒๕๔๙)  การวิจัยการตลาดโดยทุนวิจัยของบริษัทโกลเด้น คอบร้า จำกัด

๑๔.  การประเมินผลการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ  ( ๒๕๔๘ ) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ  ( สท. )  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

๑๕.  การประเมินผลการดำเนินการการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน  ( ๒๕๔๙)  ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ  และผู้สูงอายุ ( สท. )  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พม. )

๑๖.  การประเมินผลการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ  ( ปี  ๒๕๔๙ ) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ  และผู้สูงอายุ  ( สท. )  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พม. )

๑๗.  ความต้องการของประชาชนกรุงเทพมหานครที่มีต่อการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน  ( ๒๕๔๙ ) ได้รับทุนสนับสนุนจากวิทยาลัยชุมชน  กรุงเทพมหานคร

๑๘.  การประเมินผลการดำเนินงานและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์เยาวชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ( ๒๕๔๙ ) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

๑๙.  การประเมินผลการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ  (ปี  ๒๕๕๐) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ และผู้สูงอายุ  ( สท. )  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พม. )

๒๐.  การวิจัยและพัฒนาเพื่อการจัดการยุทธศาสตร์ในการสร้างภูมิคุ้มกันและแก้ไขปัญหาวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน  ทุนวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ  ๒๕๕๐

๒๑.  การค้นหาและจัดทำแผนที่องค์กรนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ( ๒๕๕๐ ) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ  ( สท. )  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พม. )

๒๒.  การประเมินผลการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ  ( ปี  ๒๕๕๑ ) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ  ( สท. )  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พม. )

๒๓.  การประเมินโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก  (๒๕๕๒) ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ และผู้สูงอายุ  (สท.)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

๒๔.  การประเมินโครงการปลูกป่าบ้านสันติคีรี  ดอยแม่สลอง  จังหวัดเชียงราย  (๒๕๕๓) ได้รับทุนสนับสนุนจากกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๕.  การประเมินผลการปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุกของคณะกรรมการปฏิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ ( กจว. )  ปี ๒๕๕๓  ( ๒๕๕๓ ) ได้รับทุนสนับสนุนจากกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๖. การประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสื่อสิ่งพิมพ์  คู่มือความปลอดภัยบนท้องถนน  คู่มือป้องกันและระงับอัคคีภัย คู่มือการเตรียมตัวและปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม  (๒๕๕๓) ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒๗.  การประเมินโครงการปลูกป่าบ้านสันติคีรี  ดอยแม่สลอง  จังหวัดเชียงราย  (๒๕๕๔) ได้รับทุนสนับสนุนจากกองบัญชาการกองทัพไทย

๒๘.  ความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาขนในย่านถนนกาญจนาภิเษก  (ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี)  (๒๕๕๕) การวิจัยการตลาดโดยทุนวิจัยของบริษัทริชี่  เพลส  ๒๐๐๒  จำกัด

๒๙.  การประเมินยุทธศาสตร์“เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา”ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร


งานวิจัยสถาบัน ( รับผิดชอบในฐานะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา )

๑.  การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ( ดำเนินการทุกปี  ตั้งแต่ปี  ๒๕๔๗-๒๕๕๓ )  จำนวน  ๗  เรื่อง
๒.  การสำรวจสถานภาพนักศึกษาใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ( ดำเนินการทุกปี  ตั้งแต่ปี  ๒๕๔๗ )  จำนวน  ๗  เรื่อง
๓.  ทัศนะของนักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาต่อชีวิตการเรียน ( ๒๕๔๗ )
๔.  ขวัญและกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ( ๒๕๔๗ )
๕.  การรับรู้และความคาดหวังที่มีต่อสถาบันราชภัฏสวนสุนันทาของนักเรียนชั้น ม.๖ ที่สมัครเข้าศึกษาต่อในสถาบันราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ( ๒๕๔๗ )
๖.  การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ( ๒๕๔๗ )


งานวิจัยร่วม

 ๑.  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมดูแลสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ : กรณีศึกษาแรงงานข้ามชาติ อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  ( ๒๕๓๙ )

๒.  การสังเคราะห์สภาพปัญหา  วิธีแก้ไขปัญหาและสื่อที่นำมาใช้เพื่อเสริมสร้างครอบครัวชาวพุทธ (๒๕๔๖) : (นักวิจัยประจำโครงการ) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

๓.  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ( ๒๕๔๗ )  :  ( นักวิจัยประจำโครงการ)  ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๔. การวิจัยและพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ( ๒๕๔๗ ) (รองหัวหน้าโครงการวิจัย) ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๕. ทัศนคติและความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ ( ๒๕๔๖ ) ( นักวิจัยประจำโครงการ ) ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๖.  อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคการเมือง:กรณีศึกษาประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทย ( ๒๕๔๖ )  ( นักวิจัยประจำโครงการ ) ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๗.  การปฏิรูปโครงสร้างและระบบงานของตำรวจไทย ( ๒๕๔๗ ) ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

๘.ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อกองบัญชาการกองทัพไทย ( ๒๕๕๓ )  ได้รับทุนสนับสนุนจากกองบัญชาการกองทัพไทย

๙.ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อกองบัญชาการกองทัพไทย ( ๒๕๕๔ )  ได้รับทุนสนับสนุนจากกองบัญชาการกองทัพไทย


ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่ได้รับการยอมรับคือ

๑)  ประชากรศาสตร์  ๒)  สถิติและการวิจัย  และ  ๓)  การประเมินโครงการ
 
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้รับการเชิญให้เป็นวิทยาการจากภาครัฐและเอกชนต่างๆ อยู่เสมอๆ  ทั้งนี้ในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา สรุปพอสังเขปได้ดังนี้

ลำดับ   หัวข้อบรรยาย   หน่วยงานที่จัดอบรม

๑   การอ่านรายงานการวิจัยและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์   วิทยาลัยการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย
๒   การวิจัยในชั้นเรียน   วิทยาลัยพณิชยการสยาม
๓   การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์   การกีฬาแห่งประเทศไทย
๔   การวิจัยในชั้นเรียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
๕   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   กรุงเทพมหานคร
๖   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ   กรุงเทพมหานคร
๗   การวิจัยในชั้นเรียน   โรงเรียนการเงิน  ทหารบก
๘   การวิจัยในชั้นเรียน   ค่ายอดิสร  กองทัพภาคที่  ๓
๙   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการวิจัยชั้นเรียน   โรงเรียนวิจิตรวิทยา  กรุงเทพมหาคร
๑๐   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการวิจัยชั้นเรียน   โรงเรียนวัดไทร  กรุงเทพมหาคร
๑๑   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการวิจัยชั้นเรียน   โรงเรียนวัดมะพร้าวคู่  กรุงเทพมหานคร
๑๒   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการวิจัยชั้นเรียน   โรงเรียนวัดเจ้าอาม  กรุงเทพมหานคร
๑๓   การเตรียมการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ   โรงเรียนวัดลานบุญ  กรุงเทพมหานคร
๑๔   การประเมินโครงการ   โรงเรียนวัดลานบุญ  กรุงเทพมหานคร
๑๕   การอภิปรายผลการวิจัย   โรงเรียนวัดลานบุญ  กรุงเทพมหานคร
๑๖   การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
๑๗   หลักสูตรการผลิตครู  ๕  ปี   มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๑๘   การประเมินโครงการ   สำนักงานส่งเสริมการเกษตร  จังหวัดชลบุรี
๑๙   การประเมินโครงการและการสร้างตัวชี้วัด   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
๒๐   การจัดทำยุทธศาสตร์สำหรับสภาเด็กและเยาวชน   กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
๒๑   การสร้างยุทธศาสตร์และการนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ   สภาเด็กและเยาวชน  จังหวัดสตูล
๒๒   การทำงานเชิงยุทธศาสตร์   สภาเด็กและเยาวชน  จังหวัดชลบุรี
๒๓   การอภิปรายผลการวิจัยและการเขียนข้อเสนอแนะในการวิจัย   สภาวิจัยแห่งชาติ
๒๔   การใช้ทฤษฎีในงานวิจัย   สภาวิจัยแห่งชาติ
๒๕   การสร้างตัวชี้วัด   ศปป.5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๒๖   การจัดทำยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้   ศปป.๕ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๒๗   การประเมินโครงการและการจัดทำรายงานการวิจัย   กองทัพภาคที่  ๔
๒๘   การบูรณาการยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้กอ.รมน.,ศอ.บต.และสภาความมั่นคงแห่งชาติ   ศปป.๕ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๒๙   การเตรียมการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ   โรงเรียนวัดลานบุญ  กรุงเทพมหานคร

   รองศาสตราจารย์  ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย  เป็นที่ยอมรับของสังคมภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏ  โดยเฉพาะในด้านงานวิจัย  นอกเหนือจากเป็นอาจารย์ผู้สอนด้านวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแล้ว  ยังเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทและเอกในมหาวิทยาลัยอื่นๆ  ได้แก่  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยรังสิต  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  เป็นต้น

kumpolcomcai:
ต่อไปนี้เป็นภาพบรรยากาศครับ

kumpolcomcai:

kumpolcomcai:

kumpolcomcai:

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว