WELCOME TO RCU.AA

ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียน

ไป cmadong.com


ลงทะเบียนสมัครสมาชิกสมาคมฯ online.
โอนเงินค่าสมาชิก(1000.-บาท) ได้ที่
บัญชีสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนาคารกรุงไทยสาขาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย เลขที่ 143-0-12345-1


* ชื่อ-นามสกุล(ชื่อ / นามสกุลเดิม) :   
*ชื่อเล่น :   
* คณะ / ปีที่เข้าศึกษา :   
* เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) :   
* ที่อยู่จ่าหน้า เลขที่ ซอย :   
* ถนน ตำบล :   
* อำเภอ จังหวัด รหัส ปณ. :   
อีเมล์ :   
เบอร์โทร :   

* หมายเหตุ การโอนเงิน
[ชื่อธนาคาร/สาขา/วันเวลา/จำนวนเงิน]
และ/หรือ อื่นๆ

 
   * กรุณาพิมพ์อักษร ภาษาอังกฤษ cmd ในช่องนี้ > > >