Cmadong Chula

เรือนรับแขก เมาท์แหลกไม่เลือกรุ่น => ห้องสนทนาประสาพี่น้อง => ข้อความที่เริ่มโดย: Samrotri2517 ที่ 01 กรกฎาคม 2554, 18:06:07หัวข้อ: ตรวจสอบรายชื่อแล้วออกมาใช้สิทธิกันเพื่อเลือกอนาคตที่ดีของชาติกัน ครับ
เริ่มหัวข้อโดย: Samrotri2517 ที่ 01 กรกฎาคม 2554, 18:06:07

                      (http://www.cmadong.com/imgup/pics/cmd844280_2937816_8639162_5137154photo.jpg)

ตรวจสอบรายชื่อจากเวบ ที่ี่่นำมาเสนอนี้ แล้ว ออกมาใช้สิทธิกันมาก ๆ ใช้สิทธิได้ 2 ทาง คือ

1.โหวตเลือกพรรคใดพรรคหนึ่ง ที่หลังเลือกตั้งมีนักข่าวการเมืองหลายฉบับบอกว่าจะเกิด
ความวุ่นวายหลังเลือกตั้ง ไม่ว่าพรรคใดชนะ จะมีการต่อสู้นอกสภา เพราะ พรรคที่ได้เป็น
รัฐบาลจะยึดอำนาจสภา ทั้ง บริหาร และ อำนาจการโหวตในสภาไว้หมด ทำให้ต่อสู้ในสภา
ไม่ได้ต้องต่อสู้นอกสภา วุ่นวายตามที่ถูกคาดการณ์ไว้ กับ

2.กาโหวตโน ปฏิเสธทุกพรรคการเมืองเข้าสภา ถ้าผลทำให้ไม่สามารถมี สส.พอให้เปิดสภาได้
การเมืองจะติดขัด ต้องใช้ตามความใน มาตรา 7 แห่งรัฐธรรมนูญ ถวายพระราชอำนาจคืนให้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานรัฐบาลแห่งชาติขึ้นมาทำหน้าที่บริหารประเทศ
ชั่วคราวเพื่อแก้รัฐธรรมนูญที่มาของ ตัวแทนประชาชน รัฐบาล และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

         มาตรา 7 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติไว้ว่า
"ในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใด ให้วินิจฉัยกรณีนั้นตามประเพณี
การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"

         ซึ่งผู้ที่สนับสนุนการใช้มาตรา 7 เป็นเครื่องมือ เช่น ศ.ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช
อดีตผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ อดีตประธานกรรมการ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ได้หยิบ
ยกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ มาเป็นฐานอ้างอิงว่าได้เคยมีการใช้อำนาจดังกล่าวนี้
มาแล้ว เช่น ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 หลังจากการหนีออกนอกประเทศของ
รัฐบาลณรงค์-ถนอม-ประภาส ก็ได้มีการแต่งตั้ง ศ.ดร.สัญญา ธรรมศักดิ์ มาดำรง
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี อันจัดเป็นนายกรัฐมนตรีพระราชทาน ซึ่งได้รับการกล่าวถึง
และ เป็นที่จดจำอย่างกว้างขวาง

         ถ้าทรงมีพระราชวินิจฉัยให้แก้รัฐธรรมนูญผมขอพระบรมราชานุญาตกราบบังคม
ทูล ให้ทรงใช้นายกสภามหาวิทยาลัยทุกแห่งร่วมกันคิดร่างไม่ต้องใช้สภาร่างรัฐธรรมนูญ
ให้ยุ่งยาก เสียเวลาค้นหากรรมการสภาร่างรัฐธรรมนูญ และ สงสัยในความเป็นกลางอีกด้วย

         ขอพระบรมราชานุญาต เสนอแนวทางการแก้รัฐธรรมนูญ ให้ทรงพระราชวินิจฉัย
ให้ทรงแก้ตัวแทนประชาชน ให้แต่ละกลุ่มที่มีสมาชิกมากระดับทั่วประเทศ จัดการเลือก
นายกกลุ่ม เข้ามาเป็นตัวแทนในสภาฯ เพื่อเสนอปัญหาของกลุ่ม ให้สภาร่วมกันแก้ปัญหา
ด้วยวงจรคุณภาพ Plan Do Check Act แทนตัวแทน สส.แบบเดิม ที่ไม่สามารถเป็น
ตัวแทนทุกกลุ่มได้ เพื่อแต่ละกลุ่มดังกล่าวจะได้ไม่ต้องต่อสู้นอกสภา

-พรรคการเมือง ให้ส่งทีมรัฐบาลเข้ามาดีเบตเป็นรัฐบาลในสภา โดยให้เลือกทีมรัฐบาลเข้าสภา
ประมาณ 3-5 ทีม เป็น พรรคที่ชนะการดีเบตเป็นรัฐบาล 1 ทีม และ พรรคที่แพ้ได้คะแนนอันดับ
รองลงมา เป็นรัฐบาลเงา เป็นสมาชิกสภาฯ ให้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้นายกกลุ่ม สภาฯไม่มีการ
แบ่งเป็นฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน ที่่ทำให้เกิดการแบ่งแยกประชาชนอีกต่อไปเป็น แต่ละพรรคแข่งกัน
แสดงฝีมือแก้ปัญหาให้ ด้วยการออกกฏหมาย เปรียบเป็น Plan ให้รัฐบาลนำไปปฏิบัติ Do แล้ว
ประเมินการดำเนินการ Check มาเสนอสภาฯให้ช่วยแก้ไข Action ถ้ามีปัญหาเพื่อนำไปปฏิบัติใหม่
เมื่อวงจรคุณภาพหมุนไปตลอดปัญหาก็จะลดน้อยลงได้

         เมื่อหมดสมัยรัฐบาล ตามวาระ ไม่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลให้เกิดการแตกแยก
เลือกรัฐบาลใหม่ด้วยการดีเบตใหม่ พรรคที่เสนอวิธีแก้ปัญหาได้ีดีจะได้รับการดีเบตเลือกเป็น
รัฐบาลจากประชาชน ทำให้แต่ละพรรคต้องแสดงวิสัยทัศน์ ในการแก้ปัญหาแข่งกันแทน

         เลือกกันเองระหว่างรัฐบาลจากพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่ง หรือ เลือกรัฐบาลพระราชทาน
ที่จะไม่มีพรรคใดต่อต้าน รัฐบาลพระราชทาน เพื่อแก้รัฐธรรมนูญให้เสร็จก่อน จึงเปิดการเลือกตั้ง
ตามรัฐธรรมนูญใหม่

         เชิญตรวจสอบรายชื่อกันครับ แล้ว 3 ก.ค.ไปใช้สิทธิกันเลือกอนาคตประเทศไทย จะขอ
พระราชทานรัฐบาลแห่งชาติจากพระเจ้าอยู่หัว ต้องโหวตโน อยากได้พรรคใดพรรคหนึ่งก็เลือก
พรรคนั้น อนาคตของชาติอยู่ในมือท่านแล้ว

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้แทนราษฏร ในวันที่ 3 ก.ค.54 ภายใน 3 วินาที ได้ที่นี่

          http://www.khonthai.com/Election/enqvoter/indexenqvoter.php (http://www.khonthai.com/Election/enqvoter/indexenqvoter.php)

         โหวตโน.....แล้วได้อะไร? โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
         http://www.isranews.org/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C/item/2471-%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%94%E0%B8%A3-%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C.html

         พวกเราชาวซีมะโด่ง จุฬาฯ ถึงคราวต้องช่วยชาติด้วยการส่งต่อแนวคิด เลือก 2 แนวทางนี้
ออกไปมาก ๆ เืพื่อประชาชนจะได้รับความรู้ประกอบการตัดสินใจเพื่ออนาคตของชาติเวลาเหลือ
ไม่มากแล้ว วันนี้ 1 ก.ค.อีก 2 วันก็ต้องเลือกตั้งแล้ว ไม่รีบเผยแพร่ ออกไป

         ถ้าอ้อยเข้าปากช้างแล้วการเอาอ้อยคืนจะยาก อาจเกิดการต่อสู้ของคนในชาติเหมือน
ประเทศลิเบีย ที่ ประธานาธิบดีกัตดาฟี ประกาศขอสู้ตายไม่ยอมแพ้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาล

                                      emo28:win: emo28:win: emo28:win: