Cmadong Chula

เรือนรับแขก เมาท์แหลกไม่เลือกรุ่น => ห้องซีมะโด่งสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: songkeat2515 ที่ 01 กันยายน 2552, 14:07:15หัวข้อ: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: songkeat2515 ที่ 01 กันยายน 2552, 14:07:15
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง”
       
         เนื่องด้วยชมรมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีงาน“คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง” เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตเก่าหอพักฯ ตลอดจนนิสิตปัจจุบัน ให้มีความแน่นแฟ้น  ในปีนี้ ทางชมรมฯมีกำหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2552 ณ สนามข้างหอพักนิสิตจุฬาฯ (ติดจุฬาฯ ซอย2)  เขตปทุมวัน 
        ในการนี้จะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งที่เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันซึ่งเป็นสมาชิกของชมรมจากหน่วยงานทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน       มาร่วมงานจำนวนมาก ทางคณะกรรมการชมรมได้มีการจัดซุ้มอาหารเพื่อรองรับให้กับผู้เข้าร่วมงานจำนวน 30 ซุ้ม โดยแต่ละซุ้มจะมีค่าใช้จ่าย         โดยประมาณ 5,000 บาทต่อซุ้ม  ทางคณะกรรมการจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการให้การสนับสนุนซุ้มอาหารในการจัดงาน   
“คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง”
       ทางชมรมฯ และคณะกรรมการจัดงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง” หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี              และขอขอบพระคุณท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
                                                                                               ขอแสดงความนับถือ
                                                                                              นายทรงเกียรติ หลิ่มศิริ
                                                                                   ประธานชมรมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาฯ

หมายเหตุ รุ่น / ผู้บริจาคซุ้มอาหารสามารถแจ้งจำนวนบัตรเข้างานที่ต้องการรับได้ไม่เกิน 10 ใบ

การจ่ายเงิน 1.โอนเข้าบัญชี “ ชมรมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” บัญชีออมทรัพย์     เลขที่ 709-2-42224-5 ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนวิทยุ และ FAX. ใบ Pay-in ที่ 02-939-6344  หรือ โทร. แจ้งไปที่คุณทรงเกียรติ หลิ่มศิริ  081-550-8725
         2.หรือชำระเงินที่ คุณสุภาณี นาคฤทธิ์ ,คุณเนาวรัตน์ ลีลาอาภรณ์, คุณกนกวรรณ สิกขโกศล และ 
                        คุณจรงทิพย์ สัตโกวิท
         3.กรณีที่ต้องการใบรับเงิน กรุณาแจ้งชื่อและที่อยู่ให้ทราบด้วย


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: songkeat2515 ที่ 01 กันยายน 2552, 14:36:49
รายชื่อบริจาคซุ้มอาหาร
1.พี่กาญจนา ว่องชวณิชย์
2.นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ RCU15
3.นายเรรัตน์ RCU15
4.นายฉลอง และนายสุพจน์ RCU 15
5.นายวิเชียร และนายสมเดช RCU 15
6.นายสมชาย โรจนมงคล RCU15
7.นายบวร วงศ์สินอุดม RCU15
8.นายสรรเสริญ สุขพอดี RCU15


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: songkeat2515 ที่ 09 กันยายน 2552, 16:04:59
รายชื่อบริจาคซุ้มอาหาร
9.คุณสมพร ใช้บางยาง จำนวน 2 ซุ้ม
10.คุณวชิรา จันทร์ชู     จำนวน 1 ซุ้ม
11.คุณสมนึก แต่งประกอบ  จำนวน 1 ซุ้ม


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: songkeat2515 ที่ 10 กันยายน 2552, 08:40:09
รายชื่อบริจาคซุ้มอาหาร
12.คุณรัชนี ยิ่งฉายรักษ์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
13.คุณโกวิท ศุภกานนท์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
14.คุณเพ็ญประภา โสธรประภากรและเพื่อนเภสัช จำนวน 1 ซุ้ม
15.คุณชัยวัฒน์ เงินประเสริฐศิริและคุณสุนทร ฐิตยารักษ์ จำนวนเงิน 8,000 บาท
16.กลุ่ม RCU หอหญิง15 คุณธาริณี และเพื่อน จำนวน 1 ซุ้ม
17.RCU 21  จำนวน 1 ซุ้ม
18.RCU24   จำนวน 1 ซุ้ม


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: songkeat2515 ที่ 10 กันยายน 2552, 16:03:36
UPDATE รายชื่อบริจาคซุ้มอาหาร
1.พี่กาญจนา ว่องชวณิชย์ จำนวน 1 ซุ้ม
2.นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
3.นายเรรัตน์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
4.นายฉลอง และนายสุพจน์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
5.นายวิเชียร และนายสมเดช RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
6.นายสมชาย โรจนมงคล RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
7.นายบวร วงศ์สินอุดม RCU15
8.นายสรรเสริญ สุขพอดี RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
9.คุณสมพร ใช้บางยาง RCU13 จำนวน 2 ซุ้ม
10.คุณวชิรา จันทร์ชู RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
11.คุณสมนึก แต่งประกอบ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
12.คุณรัชนี ยิ่งฉายรักษ์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
13.คุณโกวิท ศุภกานนท์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
14.คุณเพ็ญประภา โสธรประภากรและเพื่อนเภสัช RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
15.คุณชัยวัฒน์ เงินประเสริฐศิริและคุณสุนทร ฐิตยารักษ์ RCU11 จำนวนเงิน 8,000 บาท
16.คุณธาริณี และเพื่อน กลุ่ม RCU หอหญิง15 จำนวน 1 ซุ้ม
17.RCU 21  จำนวน 1 ซุ้ม
18.RCU24   จำนวน 1 ซุ้ม
19.คุณวิรัช และคุณสุริยงค์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 10 กันยายน 2552, 16:15:13
อ้างถึง
ข้อความของ songkeat2515 เมื่อ 10 กันยายน 2552, 16:03:36
UPDATE รายชื่อบริจาคซุ้มอาหาร
1.พี่กาญจนา ว่องชวณิชย์ จำนวน 1 ซุ้ม
2.นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
3.นายเรรัตน์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
4.นายฉลอง และนายสุพจน์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
5.นายวิเชียร และนายสมเดช RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
6.นายสมชาย โรจนมงคล RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
7.นายบวร วงศ์สินอุดม RCU15
8.นายสรรเสริญ สุขพอดี RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
9.คุณสมพร ใช้บางยาง RCU13 จำนวน 2 ซุ้ม
10.คุณวชิรา จันทร์ชู RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
11.คุณสมนึก แต่งประกอบ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
12.คุณรัชนี ยิ่งฉายรักษ์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
13.คุณโกวิท ศุภกานนท์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
14.คุณเพ็ญประภา โสธรประภากรและเพื่อนเภสัช RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
15.คุณชัยวัฒน์ เงินประเสริฐศิริและคุณสุนทร ฐิตยารักษ์ RCU11 จำนวนเงิน 8,000 บาท
16.คุณธาริณี และเพื่อน กลุ่ม RCU หอหญิง15 จำนวน 1 ซุ้ม
17.RCU 21  จำนวน 1 ซุ้ม
18.RCU24   จำนวน 1 ซุ้ม

19.คุณวิรัช และคุณสุริยงค์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม


พี่เมาขรา .. หากหะยีจำไม่ผิด
น่าจะเป็นรุ่น 21 และ 23 นะคะ
ที่จองซุ้ม "วัวหัน" แล้ว  รุ่นละ 1 ตัว

คริคริ


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: songkeat2515 ที่ 10 กันยายน 2552, 16:28:16
20.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 21
21.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 23


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: สมชาย17 ที่ 10 กันยายน 2552, 19:25:07
พี่เมา ครับ
ท่าทางน่าจะได้เกิน 50 ซุ้ม  สุดยอดเลย emo43หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: songkeat2515 ที่ 14 กันยายน 2552, 14:43:41
UPDATE รายชื่อบริจาคซุ้มอาหาร
1.พี่กาญจนา ว่องชวณิชย์ จำนวน 1 ซุ้ม
2.นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
3.นายเรรัตน์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
4.นายฉลอง และนายสุพจน์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
5.นายวิเชียร และนายสมเดช RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
6.นายสมชาย โรจนมงคล RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
7.นายบวร วงศ์สินอุดม RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
8.นายสรรเสริญ สุขพอดี RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
9.คุณสมพร ใช้บางยาง RCU13 จำนวน 2 ซุ้ม
10.คุณวชิรา จันทร์ชู RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
11.คุณสมนึก แต่งประกอบ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
12.คุณรัชนี ยิ่งฉายรักษ์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
13.คุณโกวิท ศุภกานนท์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
14.คุณเพ็ญประภา โสธรประภากรและเพื่อนเภสัช RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
15.คุณชัยวัฒน์ เงินประเสริฐศิริและคุณสุนทร ฐิตยารักษ์ RCU11 จำนวนเงิน 8,000 บาท
16.คุณธาริณี และเพื่อน กลุ่ม RCU หอหญิง15 จำนวน 1 ซุ้ม
17.RCU 21  จำนวน 1 ซุ้ม
18.RCU24   จำนวน 1 ซุ้ม
19.คุณวิรัช และคุณสุริยงค์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
20.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 21
21.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 23
22.สว.ชรินทร์ หาญสืบสาย RCU 07 จำนวน 1 ซุ้ม
23.RCU 16 จำนวน 4 ซุ้ม
24.ซุ้ม ภญ.ชุลีรัตน์ ใจยอดศิลป์ (คุณพรรณ์แสง RCU 15) จำนวน 1 ซุ้ม (จัดของมาให้)
25.คุณครรชิต และ RCU บัญชีชาย15 จำนวน 1 ซุ้ม
26.คุณสมชาย นามานุศาสตร์ และคุณชณิกร เด่นแก้ว RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
27.นายแพทย์พีระเชษฐ์ ภู่เกียรติ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: Leam ที่ 14 กันยายน 2552, 14:51:57
อ้างถึง
ข้อความของ สมชาย17 เมื่อ 10 กันยายน 2552, 19:25:07
พี่เมา ครับ
ท่าทางน่าจะได้เกิน 50 ซุ้ม  สุดยอดเลย emo43ดูท่าจะเป็นไปตามที่พี่สมชายบอกจริงๆครับ


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: swsm ที่ 14 กันยายน 2552, 17:33:26
โอว .. น้ำหมากไหลย้อยอีกแล้วครับพี่น้อง


emo42


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: songkeat2515 ที่ 16 กันยายน 2552, 16:17:36
UPDATE รายชื่อบริจาคซุ้มอาหาร
1.พี่กาญจนา ว่องชวณิชย์ จำนวน 1 ซุ้ม
2.นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
3.นายเรรัตน์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
4.นายฉลอง และนายสุพจน์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
5.นายวิเชียร และนายสมเดช RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
6.นายสมชาย โรจนมงคล RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
7.นายบวร วงศ์สินอุดม RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
8.นายสรรเสริญ สุขพอดี RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
9.คุณสมพร ใช้บางยาง RCU13 จำนวน 2 ซุ้ม
10.คุณวชิรา จันทร์ชู RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
11.คุณสมนึก แต่งประกอบ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
12.คุณรัชนี ยิ่งฉายรักษ์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
13.คุณโกวิท ศุภกานนท์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
14.คุณเพ็ญประภา โสธรประภากรและเพื่อนเภสัช RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
15.คุณชัยวัฒน์ เงินประเสริฐศิริและคุณสุนทร ฐิตยารักษ์ RCU11 จำนวนเงิน 8,000 บาท
16.คุณธาริณี และเพื่อน กลุ่ม RCU หอหญิง15 จำนวน 1 ซุ้ม
17.RCU 21  จำนวน 1 ซุ้ม
18.RCU24   จำนวน 1 ซุ้ม
19.คุณวิรัช และคุณสุริยงค์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
20.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 21
21.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 23
22.สว.ชรินทร์ หาญสืบสาย RCU 07 จำนวน 1 ซุ้ม
23.RCU 16 จำนวน 4 ซุ้ม
24.ซุ้ม ภญ.ชุลีรัตน์ ใจยอดศิลป์ (คุณพรรณ์แสง RCU 15) จำนวน 1 ซุ้ม (จัดของมาให้)
25.คุณครรชิต และ RCU บัญชีชาย15 จำนวน 1 ซุ้ม
26.คุณสมชาย นามานุศาสตร์ และคุณชณิกร เด่นแก้ว RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
27.นายแพทย์พีระเชษฐ์ ภู่เกียรติ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
28.คุณแมน RCU14 - คุณจินตนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
29.คุณสากล - คุณธนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
30.ซุ้มกาแฟ Black Canyon คุณจินดารัตน์ และคุณทรงเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: songkeat2515 ที่ 18 กันยายน 2552, 15:27:36
UPDATE รายชื่อบริจาคซุ้มอาหาร
1.พี่กาญจนา ว่องชวณิชย์ จำนวน 1 ซุ้ม
2.นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
3.นายเรรัตน์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
4.นายฉลอง และนายสุพจน์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
5.นายวิเชียร และนายสมเดช RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
6.นายสมชาย โรจนมงคล RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
7.นายบวร วงศ์สินอุดม RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
8.นายสรรเสริญ สุขพอดี RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
9.คุณสมพร ใช้บางยาง RCU13 จำนวน 2 ซุ้ม
10.คุณวชิรา จันทร์ชู RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
11.คุณสมนึก แต่งประกอบ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
12.คุณรัชนี ยิ่งฉายรักษ์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
13.คุณโกวิท ศุภกานนท์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
14.คุณเพ็ญประภา โสธรประภากรและเพื่อนเภสัช RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
15.คุณชัยวัฒน์ เงินประเสริฐศิริและคุณสุนทร ฐิตยารักษ์ RCU11 จำนวนเงิน 8,000 บาท
16.คุณธาริณี และเพื่อน กลุ่ม RCU หอหญิง15 จำนวน 1 ซุ้ม
17.RCU 21  จำนวน 1 ซุ้ม
18.RCU24   จำนวน 1 ซุ้ม
19.คุณวิรัช และคุณสุริยงค์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
20.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 21
21.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 23
22.สว.ชรินทร์ หาญสืบสาย RCU 07 จำนวน 1 ซุ้ม
23.RCU 16 จำนวน 4 ซุ้ม
24.ซุ้ม ภญ.ชุลีรัตน์ ใจยอดศิลป์ (คุณพรรณ์แสง RCU 15) จำนวน 1 ซุ้ม (จัดของมาให้)
25.คุณครรชิต และ RCU บัญชีชาย15 จำนวน 1 ซุ้ม
26.คุณสมชาย นามานุศาสตร์ และคุณชณิกร เด่นแก้ว RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
27.นายแพทย์พีระเชษฐ์ ภู่เกียรติ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
28.คุณแมน RCU14 - คุณจินตนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
29.คุณสากล - คุณธนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
30.ซุ้มกาแฟ Black Canyon คุณจินดารัตน์ และคุณทรงเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม
31.คุณชัยภัค โอสถานนท์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
32.RCU 17
33.RCU 18
34.RCU 19
35.RCU 20
35.RCU


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: songkeat2515 ที่ 18 กันยายน 2552, 16:07:40
UPDATE รายชื่อบริจาคซุ้มอาหาร
1.พี่กาญจนา ว่องชวณิชย์ จำนวน 1 ซุ้ม
2.นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
3.นายเรรัตน์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
4.นายฉลอง และนายสุพจน์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
5.นายวิเชียร และนายสมเดช RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
6.นายสมชาย โรจนมงคล RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
7.นายบวร วงศ์สินอุดม RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
8.นายสรรเสริญ สุขพอดี RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
9.คุณสมพร ใช้บางยาง RCU13 จำนวน 2 ซุ้ม
10.คุณวชิรา จันทร์ชู RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
11.คุณสมนึก แต่งประกอบ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
12.คุณรัชนี ยิ่งฉายรักษ์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
13.คุณโกวิท ศุภกานนท์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
14.คุณเพ็ญประภา โสธรประภากรและเพื่อนเภสัช RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
15.คุณชัยวัฒน์ เงินประเสริฐศิริและคุณสุนทร ฐิตยารักษ์ RCU11 จำนวนเงิน 8,000 บาท
16.คุณธาริณี และเพื่อน กลุ่ม RCU หอหญิง15 จำนวน 1 ซุ้ม
17.RCU 21  จำนวน 1 ซุ้ม
18.RCU24   จำนวน 1 ซุ้ม
19.คุณวิรัช และคุณสุริยงค์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
20.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 21
21.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 23
22.สว.ชรินทร์ หาญสืบสาย RCU 07 จำนวน 1 ซุ้ม
23.RCU 16 จำนวน 4 ซุ้ม
24.ซุ้ม ภญ.ชุลีรัตน์ ใจยอดศิลป์ (คุณพรรณ์แสง RCU 15) จำนวน 1 ซุ้ม (จัดของมาให้)
25.คุณครรชิต และ RCU บัญชีชาย15 จำนวน 1 ซุ้ม
26.คุณสมชาย นามานุศาสตร์ และคุณชณิกร เด่นแก้ว RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
27.นายแพทย์พีระเชษฐ์ ภู่เกียรติ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
28.คุณแมน RCU14 - คุณจินตนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
29.คุณสากล - คุณธนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
30.ซุ้มกาแฟ Black Canyon คุณจินดารัตน์ และคุณทรงเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม
31.คุณชัยภัค โอสถานนท์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
32.RCU 17
33.RCU 18
34.RCU 19
35.RCU 20
36.นายแพทย์นิลวัฒน์ และคุณลิขิต เขมะปานนท์ RCU 08 จำนวน 1 ซุ้ม


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: songkeat2515 ที่ 21 กันยายน 2552, 10:29:38
UPDATE รายชื่อบริจาคซุ้มอาหาร
1.พี่กาญจนา ว่องชวณิชย์ จำนวน 1 ซุ้ม
2.นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
3.นายเรรัตน์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
4.นายฉลอง และนายสุพจน์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
5.นายวิเชียร และนายสมเดช RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
6.นายสมชาย โรจนมงคล RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
7.นายบวร วงศ์สินอุดม RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
8.นายสรรเสริญ สุขพอดี RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
9.คุณสมพร ใช้บางยาง RCU13 จำนวน 2 ซุ้ม
10.คุณวชิรา จันทร์ชู RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
11.คุณสมนึก แต่งประกอบ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
12.คุณรัชนี ยิ่งฉายรักษ์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
13.คุณโกวิท ศุภกานนท์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
14.คุณเพ็ญประภา โสธรประภากรและเพื่อนเภสัช RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
15.คุณชัยวัฒน์ เงินประเสริฐศิริและคุณสุนทร ฐิตยารักษ์ RCU11 จำนวนเงิน 8,000 บาท
16.คุณธาริณี และเพื่อน กลุ่ม RCU หอหญิง15 จำนวน 1 ซุ้ม
17.RCU 21  จำนวน 1 ซุ้ม
18.RCU24   จำนวน 1 ซุ้ม
19.คุณวิรัช และคุณสุริยงค์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
20.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 21
21.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 23
22.สว.ชรินทร์ หาญสืบสาย RCU 07 จำนวน 1 ซุ้ม
23.RCU 16 จำนวน 4 ซุ้ม
24.ซุ้ม ภญ.ชุลีรัตน์ ใจยอดศิลป์ (คุณพรรณ์แสง RCU 15) จำนวน 1 ซุ้ม (จัดของมาให้)
25.คุณครรชิต และ RCU บัญชีชาย15 จำนวน 1 ซุ้ม
26.คุณสมชาย นามานุศาสตร์ และคุณชณิกร เด่นแก้ว RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
27.นายแพทย์พีระเชษฐ์ ภู่เกียรติ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
28.คุณแมน RCU14 - คุณจินตนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
29.คุณสากล - คุณธนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
30.ซุ้มกาแฟ Black Canyon คุณจินดารัตน์ และคุณทรงเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม
31.คุณชัยภัค โอสถานนท์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
32.RCU 17
33.RCU 18
34.RCU 19
35.RCU 20
36.นายแพทย์นิลวัฒน์ และคุณลิขิต เขมะปานนท์ RCU 08 จำนวน 1 ซุ้ม 
37.คุณธิดา เอื้อสุนทรวัฒนา RCU09 จำนวน 1 ซุ้ม
38.นายแพทย์โอภาส นิลยมิตร RCU10 และคุณแวตา RCU14  จำนวน 1 ซุ้ม
39.คุณประทาน และเพื่อนเภสัช RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: songkeat2515 ที่ 22 กันยายน 2552, 16:54:00
UPDATE รายชื่อบริจาคซุ้มอาหาร
1.พี่กาญจนา ว่องชวณิชย์ จำนวน 1 ซุ้ม
2.นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
3.คุณเรรัตน์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
4.คุณฉลอง และคุณสุพจน์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
5.คุณวิเชียร และคุณสมเดช RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
6.คุณสมชาย โรจนมงคล RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
7.คุณบวร วงศ์สินอุดม RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
8.คุณสรรเสริญ สุขพอดี RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
9.คุณสมพร ใช้บางยาง RCU13 จำนวน 2 ซุ้ม
10.คุณวชิรา จันทร์ชู RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
11.คุณสมนึก แต่งประกอบ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
12.คุณรัชนี ยิ่งฉายรักษ์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
13.คุณโกวิท ศุภกานนท์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
14.คุณเพ็ญประภา โสธรประภากรและเพื่อนเภสัช RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
15.คุณชัยวัฒน์ เงินประเสริฐศิริและคุณสุนทร ฐิตยารักษ์ RCU11 จำนวนเงิน 8,000 บาท
16.คุณธาริณี และเพื่อน กลุ่ม RCU หอหญิง15 จำนวน 1 ซุ้ม
17.RCU 21  จำนวน 1 ซุ้ม
18.RCU24   จำนวน 1 ซุ้ม
19.คุณวิรัช และคุณสุริยงค์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
20.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 21
21.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 23
22.สว.ชรินทร์ หาญสืบสาย RCU 07 จำนวน 1 ซุ้ม
23.RCU 16 จำนวน 4 ซุ้ม
24.ซุ้ม ภญ.ชุลีรัตน์ ใจยอดศิลป์ (คุณพรรณ์แสง RCU 15) จำนวน 1 ซุ้ม (จัดของมาให้)
25.คุณครรชิต และ RCU บัญชีชาย15 จำนวน 1 ซุ้ม
26.คุณสมชาย นามานุศาสตร์ และคุณชณิกร เด่นแก้ว RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
27.นายแพทย์พีระเชษฐ์ ภู่เกียรติ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
28.คุณแมน RCU14 - คุณจินตนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
29.คุณสากล - คุณธนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
30.ซุ้มกาแฟ Black Canyon คุณจินดารัตน์ และคุณทรงเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม
31.คุณชัยภัค โอสถานนท์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
32.RCU 17
33.RCU 18
34.RCU 19
35.RCU 20
36.นายแพทย์นิลวัฒน์ และคุณลิขิต เขมะปานนท์ RCU 08 จำนวน 1 ซุ้ม 
37.คุณธิดา เอื้อสุนทรวัฒนา RCU09 จำนวน 1 ซุ้ม
38.นายแพทย์โอภาส นิลยมิต RCU10 และคุณแววตา RCU14  จำนวน 1 ซุ้ม
39.คุณประทาน และเพื่อนเภสัช RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
40.คุณสุรศักดิ์ คูวิเศษแสง จำนวน 1 ซุ้ม
41.ซีมะโด่ง กฟผ. จำนวน 1 ซุ้ม


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: songkeat2515 ที่ 24 กันยายน 2552, 10:22:24
UPDATE รายชื่อบริจาคซุ้มอาหาร
1.พี่กาญจนา ว่องชวณิชย์ จำนวน 1 ซุ้ม
2.นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
3.คุณเรรัตน์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
4.คุณฉลอง และคุณสุพจน์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
5.คุณวิเชียร และคุณสมเดช RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
6.คุณสมชาย โรจนมงคล RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
7.คุณบวร วงศ์สินอุดม RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
8.คุณสรรเสริญ สุขพอดี RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
9.คุณสมพร ใช้บางยาง RCU13 จำนวน 2 ซุ้ม
10.คุณวชิรา จันทร์ชู RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
11.คุณสมนึก แต่งประกอบ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
12.คุณรัชนี ยิ่งฉายรักษ์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
13.คุณโกวิท ศุภกานนท์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
14.คุณเพ็ญประภา โสธรประภากรและเพื่อนเภสัช RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
15.คุณชัยวัฒน์ เงินประเสริฐศิริและคุณสุนทร ฐิตยารักษ์ RCU11 จำนวนเงิน 8,000 บาท
16.คุณธาริณี และเพื่อน กลุ่ม RCU หอหญิง15 จำนวน 1 ซุ้ม
17.RCU 21  จำนวน 1 ซุ้ม
18.RCU24   จำนวน 1 ซุ้ม
19.คุณวิรัช และคุณสุริยงค์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
20.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 21
21.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 23
22.สว.ชรินทร์ หาญสืบสาย RCU 07 จำนวน 1 ซุ้ม
23.RCU 16 จำนวน 4 ซุ้ม
24.ซุ้ม ภญ.ชุลีรัตน์ ใจยอดศิลป์ (คุณพรรณ์แสง RCU 15) จำนวน 1 ซุ้ม (จัดของมาให้)
25.คุณครรชิต และ RCU บัญชีชาย15 จำนวน 1 ซุ้ม
26.คุณสมชาย นามานุศาสตร์ และคุณชณิกร เด่นแก้ว RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
27.นายแพทย์พีระเชษฐ์ ภู่เกียรติ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
28.คุณแมน RCU14 - คุณจินตนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
29.คุณสากล - คุณธนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
30.ซุ้มกาแฟ Black Canyon คุณจินดารัตน์ และคุณทรงเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม
31.คุณชัยภัค โอสถานนท์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
32.RCU 17
33.RCU 18
34.RCU 19
35.RCU 20
36.นายแพทย์นิลวัฒน์ และคุณลิขิต เขมะปานนท์ RCU 08 จำนวน 1 ซุ้ม 
37.คุณธิดา เอื้อสุนทรวัฒนา RCU09 จำนวน 1 ซุ้ม
38.นายแพทย์โอภาส นิลยมิต RCU10 และคุณแววตา RCU14  จำนวน 1 ซุ้ม
39.คุณประทาน และเพื่อนเภสัช RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
40.คุณสุรศักดิ์ คูวิเศษแสง RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
41.ซีมะโด่ง กฟผ. จำนวน 1 ซุ้ม
42.คุณวีระ เพทายบรรลือ RCU 10 จำนวน 1 ซุ้ม
43.คุณทนง ตันติธีรวิทย์ RCU 12 จำนวน 1 ซุ้ม


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: บ่าวหน่อ เมืองพลาญ ที่ 24 กันยายน 2552, 12:31:42
อีกนิดส์......ครับ ใกล้แล้วครับ เป็นกำลังใจให้ครับ


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: songkeat2515 ที่ 24 กันยายน 2552, 16:07:53
UPDATE รายชื่อบริจาคซุ้มอาหาร
1.พี่กาญจนา ว่องชวณิชย์ จำนวน 1 ซุ้ม
2.นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
3.คุณเรรัตน์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
4.คุณฉลอง และคุณสุพจน์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
5.คุณวิเชียร และคุณสมเดช RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
6.คุณสมชาย โรจนมงคล RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
7.คุณบวร วงศ์สินอุดม RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
8.คุณสรรเสริญ สุขพอดี RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
9.คุณสมพร ใช้บางยาง RCU13 จำนวน 2 ซุ้ม
10.คุณวชิรา จันทร์ชู RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
11.คุณสมนึก แต่งประกอบ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
12.คุณรัชนี ยิ่งฉายรักษ์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
13.คุณโกวิท ศุภกานนท์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
14.คุณเพ็ญประภา โสธรประภากรและเพื่อนเภสัช RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
15.คุณชัยวัฒน์ เงินประเสริฐศิริและคุณสุนทร ฐิตยารักษ์ RCU11 จำนวนเงิน 8,000 บาท
16.คุณธาริณี และเพื่อน กลุ่ม RCU หอหญิง15 จำนวน 1 ซุ้ม
17.RCU 21  จำนวน 1 ซุ้ม
18.RCU24   จำนวน 1 ซุ้ม
19.คุณวิรัช และคุณสุริยงค์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
20.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 21
21.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 23
22.สว.ชรินทร์ หาญสืบสาย RCU 07 จำนวน 1 ซุ้ม
23.RCU 16 จำนวน 4 ซุ้ม
24.ซุ้ม ภญ.ชุลีรัตน์ ใจยอดศิลป์ (คุณพรรณ์แสง RCU 15) จำนวน 1 ซุ้ม (จัดของมาให้)
25.คุณครรชิต และ RCU บัญชีชาย15 จำนวน 1 ซุ้ม
26.คุณสมชาย นามานุศาสตร์ และคุณชณิกร เด่นแก้ว RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
27.นายแพทย์พีระเชษฐ์ ภู่เกียรติ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
28.คุณแมน RCU14 - คุณจินตนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
29.คุณสากล - คุณธนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
30.ซุ้มกาแฟ Black Canyon คุณจินดารัตน์ และคุณทรงเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม
31.คุณชัยภัค โอสถานนท์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
32.RCU 17
33.RCU 18
34.RCU 19
35.RCU 20
36.นายแพทย์นิลวัฒน์ และคุณลิขิต เขมะปานนท์ RCU 08 จำนวน 1 ซุ้ม 
37.คุณธิดา เอื้อสุนทรวัฒนา RCU09 จำนวน 1 ซุ้ม
38.นายแพทย์โอภาส นิลยมิต RCU10 และคุณแววตา RCU14  จำนวน 1 ซุ้ม
39.คุณประทาน และเพื่อนเภสัช RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
40.คุณสุรศักดิ์ คูวิเศษแสง RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
41.ซีมะโด่ง กฟผ. จำนวน 1 ซุ้ม
42.คุณวีระ เพทายบรรลือ RCU 10 จำนวน 1 ซุ้ม
43.คุณทนง ตันติธีรวิทย์ RCU 12 จำนวน 1 ซุ้ม
44.คุณวนิดา ไวยาวัจมัย Property Perfect RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
45.คุณปรัชญา ยศวัฒนานนท์ และเพื่อน RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: songkeat2515 ที่ 29 กันยายน 2552, 15:51:02
UPDATE รายชื่อบริจาคซุ้มอาหาร
1.พี่กาญจนา ว่องชวณิชย์ จำนวน 1 ซุ้ม
2.นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
3.คุณเรรัตน์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
4.คุณฉลอง และคุณสุพจน์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
5.คุณวิเชียร และคุณสมเดช RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
6.คุณสมชาย โรจนมงคล RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
7.คุณบวร วงศ์สินอุดม RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
8.คุณสรรเสริญ สุขพอดี RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
9.คุณสมพร ใช้บางยาง RCU13 จำนวน 2 ซุ้ม
10.คุณวชิรา จันทร์ชู RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
11.คุณสมนึก แต่งประกอบ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
12.คุณรัชนี ยิ่งฉายรักษ์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
13.คุณโกวิท ศุภกานนท์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
14.คุณเพ็ญประภา โสธรประภากรและเพื่อนเภสัช RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
15.คุณชัยวัฒน์ เงินประเสริฐศิริและคุณสุนทร ฐิตยารักษ์ RCU11 จำนวนเงิน 8,000 บาท
16.คุณธาริณี และเพื่อน กลุ่ม RCU หอหญิง15 จำนวน 1 ซุ้ม
17.RCU 21  จำนวน 1 ซุ้ม
18.RCU24   จำนวน 1 ซุ้ม
19.คุณวิรัช และคุณสุริยงค์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
20.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 21
21.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 23
22.สว.ชรินทร์ หาญสืบสาย RCU 07 จำนวน 1 ซุ้ม
23.RCU 16 จำนวน 4 ซุ้ม
24.ซุ้ม ภญ.ชุลีรัตน์ ใจยอดศิลป์ (คุณพรรณ์แสง RCU 15) จำนวน 1 ซุ้ม (จัดของมาให้)
25.คุณครรชิต และ RCU บัญชีชาย15 จำนวน 1 ซุ้ม
26.คุณสมชาย นามานุศาสตร์ และคุณชณิกร เด่นแก้ว RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
27.นายแพทย์พีระเชษฐ์ ภู่เกียรติ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
28.คุณแมน RCU14 - คุณจินตนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
29.คุณสากล - คุณธนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
30.ซุ้มกาแฟ Black Canyon คุณจินดารัตน์ และคุณทรงเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม
31.คุณชัยภัค โอสถานนท์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
32.RCU 17
33.RCU 18
34.RCU 19
35.RCU 20
36.นายแพทย์นิลวัฒน์ และคุณลิขิต เขมะปานนท์ RCU 08 จำนวน 1 ซุ้ม 
37.คุณธิดา เอื้อสุนทรวัฒนา RCU09 จำนวน 1 ซุ้ม
38.นายแพทย์โอภาส นิลยมิต RCU10 และคุณแววตา RCU14  จำนวน 1 ซุ้ม
39.คุณประทาน และเพื่อนเภสัช RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
40.คุณสุรศักดิ์ คูวิเศษแสง RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
41.ซีมะโด่ง กฟผ. จำนวน 1 ซุ้ม
42.คุณวีระ เพทายบรรลือ RCU 10 จำนวน 1 ซุ้ม
43.คุณทนง ตันติธีรวิทย์ RCU 12 จำนวน 1 ซุ้ม
44.คุณวนิดา ไวยาวัจมัย Property Perfect RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
45.คุณปรัชญา ยศวัฒนานนท์ และเพื่อน RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
46.นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน RCU10 จำนวน 1 ซุ้ม
47.รศ.เพลินจิต ทมฑิตชงค์ RCU 02 จำนวน 1 ซุ้ม
48.คุณมานพ กลับดี และดร.สุริยา ทัศนียานนท์ RCU 13 จำนวน 1 ซุ้ม
49.คุณชวลิต ธรรมวิจิตร Consultants of Technology Co.,Ltd. RCU 14 จำนวน 1 ซุ้ม
50.คุณลัดดา ธาราศักดิ์ RCU 08 จำนวน 1 ซุ้ม


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: songkeat2515 ที่ 01 ตุลาคม 2552, 13:52:36
UPDATE รายชื่อบริจาคซุ้มอาหาร
1.พี่กาญจนา ว่องชวณิชย์ จำนวน 1 ซุ้ม
2.นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
3.คุณเรรัตน์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
4.คุณฉลอง และคุณสุพจน์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
5.คุณวิเชียร และคุณสมเดช RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
6.คุณสมชาย โรจนมงคล RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
7.คุณบวร วงศ์สินอุดม RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
8.คุณสรรเสริญ สุขพอดี RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
9.คุณสมพร ใช้บางยาง RCU13 จำนวน 2 ซุ้ม
10.คุณวชิรา จันทร์ชู RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
11.คุณสมนึก แต่งประกอบ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
12.คุณรัชนี ยิ่งฉายรักษ์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
13.คุณโกวิท ศุภกานนท์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
14.คุณเพ็ญประภา โสธรประภากรและเพื่อนเภสัช RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
15.คุณชัยวัฒน์ เงินประเสริฐศิริและคุณสุนทร ฐิตยารักษ์ RCU11 จำนวนเงิน 8,000 บาท
16.คุณธาริณี และเพื่อน กลุ่ม RCU หอหญิง15 จำนวน 1 ซุ้ม
17.RCU 21  จำนวน 1 ซุ้ม
18.RCU24   จำนวน 1 ซุ้ม
19.คุณวิรัช และคุณสุริยงค์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
20.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 21
21.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 23
22.สว.ชรินทร์ หาญสืบสาย RCU 07 จำนวน 1 ซุ้ม
23.RCU 16 จำนวน 4 ซุ้ม
24.ซุ้ม ภญ.ชุลีรัตน์ ใจยอดศิลป์ (คุณพรรณ์แสง RCU 15) จำนวน 1 ซุ้ม (จัดของมาให้)
25.คุณครรชิต และ RCU บัญชีชาย15 จำนวน 1 ซุ้ม
26.คุณสมชาย นามานุศาสตร์ และคุณชณิกร เด่นแก้ว RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
27.นายแพทย์พีระเชษฐ์ ภู่เกียรติ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
28.คุณแมน RCU14 - คุณจินตนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
29.คุณสากล - คุณธนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
30.ซุ้มกาแฟ Black Canyon คุณจินดารัตน์ และคุณทรงเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม
31.คุณชัยภัค โอสถานนท์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
32.RCU 17
33.RCU 18
34.RCU 19
35.RCU 20
36.นายแพทย์นิลวัฒน์ และคุณลิขิต เขมะปานนท์ RCU 08 จำนวน 1 ซุ้ม 
37.คุณธิดา เอื้อสุนทรวัฒนา RCU09 จำนวน 1 ซุ้ม
38.นายแพทย์โอภาส นิลยมิต RCU10 และคุณแววตา RCU14  จำนวน 1 ซุ้ม
39.คุณประทาน และเพื่อนเภสัช RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
40.คุณสุรศักดิ์ คูวิเศษแสง RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
41.ซีมะโด่ง กฟผ. จำนวน 1 ซุ้ม
42.คุณวีระ เพทายบรรลือ RCU 10 จำนวน 1 ซุ้ม
43.คุณทนง ตันติธีรวิทย์ RCU 12 จำนวน 1 ซุ้ม
44.คุณวนิดา ไวยาวัจมัย Property Perfect RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
45.คุณปรัชญา ยศวัฒนานนท์ และเพื่อน RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
46.นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน RCU10 จำนวน 1 ซุ้ม
47.รศ.เพลินจิต ทมฑิตชงค์ RCU 02 จำนวน 1 ซุ้ม
48.คุณมานพ กลับดี และดร.สุริยา ทัศนียานนท์ RCU 13 จำนวน 1 ซุ้ม
49.คุณชวลิต ธรรมวิจิตร Consultants of Technology Co.,Ltd. RCU 14 จำนวน 1 ซุ้ม
50.คุณลัดดา ธาราศักดิ์ RCU 08 จำนวน 1 ซุ้ม
51.ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล /บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ซุ้ม และ
     เพิ่มซุ้มกาแฟอินทนิน 1 ซุ้ม
52.คุณประภาส บุญยินดี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 ซุ้ม
53.คุณทองมา วิจิตรพงษ์พันธ์ /บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ซุ้ม


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: บ่าวหน่อ เมืองพลาญ ที่ 03 ตุลาคม 2552, 17:17:15
เกิน 50 ซุ้ม ตาม target แล้วคร้าบบบบบบบ

ยินดีด้วยครับพี่เมา


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: songkeat2515 ที่ 05 ตุลาคม 2552, 14:15:18
UPDATE รายชื่อบริจาคซุ้มอาหาร
1.พี่กาญจนา ว่องชวณิชย์ จำนวน 1 ซุ้ม
2.นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
3.คุณเรรัตน์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
4.คุณฉลอง และคุณสุพจน์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
5.คุณวิเชียร และคุณสมเดช RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
6.คุณสมชาย โรจนมงคล RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
7.คุณบวร วงศ์สินอุดม RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
8.คุณสรรเสริญ สุขพอดี RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
9.คุณสมพร ใช้บางยาง RCU13 จำนวน 2 ซุ้ม
10.คุณวชิรา จันทร์ชู RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
11.คุณสมนึก แต่งประกอบ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
12.คุณรัชนี ยิ่งฉายรักษ์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
13.คุณโกวิท ศุภกานนท์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
14.คุณเพ็ญประภา โสธรประภากรและเพื่อนเภสัช RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
15.คุณชัยวัฒน์ เงินประเสริฐศิริและคุณสุนทร ฐิตยารักษ์ RCU11 จำนวนเงิน 8,000 บาท
16.คุณธาริณี และเพื่อน กลุ่ม RCU หอหญิง15 จำนวน 1 ซุ้ม
17.RCU 21  จำนวน 1 ซุ้ม
18.RCU24   จำนวน 1 ซุ้ม
19.คุณวิรัช และคุณสุริยงค์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
20.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 21
21.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 23
22.สว.ชรินทร์ หาญสืบสาย RCU 07 จำนวน 1 ซุ้ม
23.RCU 16 จำนวน 4 ซุ้ม
24.ซุ้ม ภญ.ชุลีรัตน์ ใจยอดศิลป์ (คุณพรรณ์แสง RCU 15) จำนวน 1 ซุ้ม (จัดของมาให้)
25.คุณครรชิต และ RCU บัญชีชาย15 จำนวน 1 ซุ้ม
26.คุณสมชาย นามานุศาสตร์ และคุณชณิกร เด่นแก้ว RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
27.นายแพทย์พีระเชษฐ์ ภู่เกียรติ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
28.คุณแมน RCU14 - คุณจินตนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
29.คุณสากล - คุณธนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
30.ซุ้มกาแฟ Black Canyon คุณจินดารัตน์ และคุณทรงเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม
31.คุณชัยภัค โอสถานนท์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
32.RCU 17
33.RCU 18
34.RCU 19
35.RCU 20
36.นายแพทย์นิลวัฒน์ และคุณลิขิต เขมะปานนท์ RCU 08 จำนวน 1 ซุ้ม 
37.คุณธิดา เอื้อสุนทรวัฒนา RCU09 จำนวน 1 ซุ้ม
38.นายแพทย์โอภาส นิลยมิต RCU10 และคุณแววตา RCU14  จำนวน 1 ซุ้ม
39.คุณประทาน และเพื่อนเภสัช RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
40.คุณสุรศักดิ์ คูวิเศษแสง RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
41.ซีมะโด่ง กฟผ. จำนวน 1 ซุ้ม
42.คุณวีระ เพทายบรรลือ RCU 10 จำนวน 1 ซุ้ม
43.คุณทนง ตันติธีรวิทย์ RCU 12 จำนวน 1 ซุ้ม
44.คุณวนิดา ไวยาวัจมัย Property Perfect RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
45.คุณปรัชญา ยศวัฒนานนท์ และเพื่อน RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
46.นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน RCU10 จำนวน 1 ซุ้ม
47.รศ.เพลินจิต ทมฑิตชงค์ RCU 02 จำนวน 1 ซุ้ม
48.คุณมานพ กลับดี และดร.สุริยา ทัศนียานนท์ RCU 13 จำนวน 1 ซุ้ม
49.คุณชวลิต ธรรมวิจิตร Consultants of Technology Co.,Ltd. RCU 14 จำนวน 1 ซุ้ม
50.คุณลัดดา ธาราศักดิ์ RCU 08 จำนวน 1 ซุ้ม
51.ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล /บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ซุ้ม และ
     เพิ่มซุ้มกาแฟอินทนิน 1 ซุ้ม
52.คุณประภาส บุญยินดี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 ซุ้ม
53.คุณทองมา วิจิตรพงษ์พันธ์ /บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ซุ้ม
54.คุณถวิล เปลี่ยนศรี  จำนวน 1 ซุ้ม
55.RCU หญิง14  จำนวน 1 ซุ้ม


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: songkeat2515 ที่ 06 ตุลาคม 2552, 16:11:40
UPDATE รายชื่อบริจาคซุ้มอาหาร
1.พี่กาญจนา ว่องชวณิชย์ จำนวน 1 ซุ้ม
2.นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
3.คุณเรรัตน์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
4.คุณฉลอง และคุณสุพจน์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
5.คุณวิเชียร และคุณสมเดช RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
6.คุณสมชาย โรจนมงคล RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
7.คุณบวร วงศ์สินอุดม RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
8.คุณสรรเสริญ สุขพอดี RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
9.คุณสมพร ใช้บางยาง RCU13 จำนวน 2 ซุ้ม
10.คุณวชิรา จันทร์ชู RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
11.คุณสมนึก แต่งประกอบ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
12.คุณรัชนี ยิ่งฉายรักษ์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
13.คุณโกวิท ศุภกานนท์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
14.คุณเพ็ญประภา โสธรประภากรและเพื่อนเภสัช RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
15.คุณชัยวัฒน์ เงินประเสริฐศิริและคุณสุนทร ฐิตยารักษ์ RCU11 จำนวนเงิน 8,000 บาท
16.คุณธาริณี และเพื่อน กลุ่ม RCU หอหญิง15 จำนวน 1 ซุ้ม
17.RCU 21  จำนวน 1 ซุ้ม
18.RCU24   จำนวน 1 ซุ้ม
19.คุณวิรัช และคุณสุริยงค์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
20.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 21
21.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 23
22.สว.ชรินทร์ หาญสืบสาย RCU 07 จำนวน 1 ซุ้ม
23.RCU 16 จำนวน 4 ซุ้ม
24.ซุ้ม ภญ.ชุลีรัตน์ ใจยอดศิลป์ (คุณพรรณ์แสง RCU 15) จำนวน 1 ซุ้ม (จัดของมาให้)
25.คุณครรชิต และ RCU บัญชีชาย15 จำนวน 1 ซุ้ม
26.คุณสมชาย นามานุศาสตร์ และคุณชณิกร เด่นแก้ว RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
27.นายแพทย์พีระเชษฐ์ ภู่เกียรติ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
28.คุณแมน RCU14 - คุณจินตนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
29.คุณสากล - คุณธนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
30.ซุ้มกาแฟ Black Canyon คุณจินดารัตน์ และคุณทรงเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม
31.คุณชัยภัค โอสถานนท์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
32.RCU 17
33.RCU 18
34.RCU 19
35.RCU 20
36.นายแพทย์นิลวัฒน์ และคุณลิขิต เขมะปานนท์ RCU 08 จำนวน 1 ซุ้ม 
37.คุณธิดา เอื้อสุนทรวัฒนา RCU09 จำนวน 1 ซุ้ม
38.นายแพทย์โอภาส นิลยมิต RCU10 และคุณแววตา RCU14  จำนวน 1 ซุ้ม
39.คุณประทาน และเพื่อนเภสัช RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
40.คุณสุรศักดิ์ คูวิเศษแสง RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
41.ซีมะโด่ง กฟผ. จำนวน 1 ซุ้ม
42.คุณวีระ เพทายบรรลือ RCU 10 จำนวน 1 ซุ้ม
43.คุณทนง ตันติธีรวิทย์ RCU 12 จำนวน 1 ซุ้ม
44.คุณวนิดา ไวยาวัจมัย Property Perfect RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
45.คุณปรัชญา ยศวัฒนานนท์ และเพื่อน RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
46.นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน RCU10 จำนวน 1 ซุ้ม
47.รศ.เพลินจิต ทมฑิตชงค์ RCU 02 จำนวน 1 ซุ้ม
48.คุณมานพ กลับดี และดร.สุริยา ทัศนียานนท์ RCU 13 จำนวน 1 ซุ้ม
49.คุณชวลิต ธรรมวิจิตร Consultants of Technology Co.,Ltd. RCU 14 จำนวน 1 ซุ้ม
50.คุณลัดดา ธาราศักดิ์ RCU 08 จำนวน 1 ซุ้ม
51.ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวลRCU15 /บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ซุ้ม และ
     เพิ่มซุ้มกาแฟอินทนิน 1 ซุ้ม
52.คุณประภาส บุญยินดี RCU15 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 ซุ้ม
53.คุณทองมา วิจิตรพงษ์พันธ์ RCU 20/บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ซุ้ม
54.คุณถวิล เปลี่ยนศรี RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
55.RCU หญิง14  จำนวน 1 ซุ้ม
56.ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ RCU 09/บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ซุ้ม
57.RCU 15 ครุ หญิง จำนวน 1 ซุ้ม
58.คุณวิภา วิมูลชาติ ,คุณโฉมแข อัฐพร และเพื่อน RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: iamfrommoon ที่ 06 ตุลาคม 2552, 16:17:17
ยอดเยี่ยมเลยค่ะ


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: songkeat2515 ที่ 08 ตุลาคม 2552, 17:08:00
ขอเชิญพวกเราซีมะโด่งทุกรุ่นมามีส่วนร่วมในการบริจาคซุ้มอาหารในงาน จำนวนซุ้มที่บริจาค มากกว่าซุ้มอาหารที่จะจัด จะทำให้ทุกท่านได้สูจิบัตร,แผ่นซีดีเพลงหอ ของที่ระลึก ในงานคืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปี ซีมะโด่ง  ฟรี ! ! และมีเงินเหลือเพิ่มขึ้นในบัญชีชมรมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาฯ เอาไว้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ หอฯ / นิสิตหอฯ / สมาชิกชมรมฯ /  จุฬาฯ ของเรา สาธารณประโยชน์ และประเทศชาติในอนาคต        จึงขอให้พวกเราซีมะโด่งทุกรุ่นมีส่วนร่วมบริจาค รุ่นละ 1 ซุ้ม ร่วมกันจัดเป็นกลุ่มๆ ละ 10 คน จะเกิน 10 คนก็ได้ ให้แจ้งล่วงหน้ามาที่ประธานชมรมฯ ใน Web cmadong โดยลงทะเบียนล่วงหน้า กรรมการ จะสามารถจัดผังโต๊ะได้ง่ายขึ้นด้วย
          นายทรงเกียรติ หลิ่มศิริ
จากประธานชมรมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาฯ


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: songkeat2515 ที่ 10 ตุลาคม 2552, 08:55:19
UPDATE รายชื่อบริจาคซุ้มอาหาร
1.พี่กาญจนา ว่องชวณิชย์ จำนวน 1 ซุ้ม
2.นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
3.คุณเรรัตน์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
4.คุณฉลอง และคุณสุพจน์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
5.คุณวิเชียร และคุณสมเดช RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
6.คุณสมชาย โรจนมงคล RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
7.คุณบวร วงศ์สินอุดม RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
8.คุณสรรเสริญ สุขพอดี RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
9.คุณสมพร ใช้บางยาง RCU13 จำนวน 2 ซุ้ม
10.คุณวชิรา จันทร์ชู RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
11.คุณสมนึก แต่งประกอบ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
12.คุณรัชนี ยิ่งฉายรักษ์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
13.คุณโกวิท ศุภกานนท์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
14.คุณเพ็ญประภา โสธรประภากร,คุณเนาวรัตน์,คุณมุกดาและเพื่อนเภสัช RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
15.คุณชัยวัฒน์ เงินประเสริฐศิริและคุณสุนทร ฐิตยารักษ์ RCU11 จำนวนเงิน 8,000 บาท
16.คุณธาริณี บูชิตรัตนคุณ(อ้วน),คุณวราภรณ์ มนัสปิยะ (หงส์),คุณปาริชาติ จันทร์เพ็ญ (น้อง)RCU หอหญิง15 จำนวน 1 ซุ้ม
17.RCU 21  จำนวน 1 ซุ้ม
18.RCU24   จำนวน 1 ซุ้ม
19.คุณวิรัช และคุณสุริยงค์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
20.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 21
21.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 23
22.สว.ชรินทร์ หาญสืบสาย RCU 07 จำนวน 1 ซุ้ม
23.RCU 16 จำนวน 4 ซุ้ม
24.ซุ้ม ภญ.ชุลีรัตน์ ใจยอดศิลป์ (คุณพรรณ์แสง RCU 15) จำนวน 1 ซุ้ม (จัดของมาให้)
25.คุณครรชิต และ RCU บัญชีชาย15 จำนวน 1 ซุ้ม
26.คุณสมชาย นามานุศาสตร์ และคุณชณิกร เด่นแก้ว RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
27.นายแพทย์พีระเชษฐ์ ภู่เกียรติ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
28.คุณแมน RCU14 - คุณจินตนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
29.คุณสากล - คุณธนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
30.ซุ้มกาแฟ Black Canyon คุณจินดารัตน์ และคุณทรงเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม
31.คุณชัยภัค โอสถานนท์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
32.RCU 17
33.RCU 18
34.RCU 19
35.RCU 20
36.นายแพทย์นิลวัฒน์ และคุณลิขิต เขมะปานนท์ RCU 08 จำนวน 1 ซุ้ม 
37.คุณธิดา เอื้อสุนทรวัฒนา RCU09 จำนวน 1 ซุ้ม
38.นายแพทย์โอภาส นิลยมิต RCU10 และคุณแววตา RCU14  จำนวน 1 ซุ้ม
39.คุณประทาน และเพื่อนเภสัช RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
40.คุณสุรศักดิ์ คูวิเศษแสง RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
41.ซีมะโด่ง กฟผ. จำนวน 1 ซุ้ม
42.คุณวีระ เพทายบรรลือ RCU 10 จำนวน 1 ซุ้ม
43.คุณทนง ตันติธีรวิทย์ RCU 12 จำนวน 1 ซุ้ม
44.คุณวนิดา ไวยาวัจมัย Property Perfect RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
45.คุณปรัชญา ยศวัฒนานนท์ และเพื่อน RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
46.นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน RCU10 จำนวน 1 ซุ้ม
47.รศ.เพลินจิต ทมฑิตชงค์ RCU 02 จำนวน 1 ซุ้ม
48.คุณมานพ กลับดี และดร.สุริยา ทัศนียานนท์ RCU 13 จำนวน 1 ซุ้ม
49.คุณชวลิต ธรรมวิจิตร Consultants of Technology Co.,Ltd. RCU 14 จำนวน 1 ซุ้ม
50.คุณลัดดา ธาราศักดิ์ RCU 08 จำนวน 1 ซุ้ม
51.ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวลRCU15 /บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ซุ้ม และ
     เพิ่มซุ้มกาแฟอินทนิน 1 ซุ้ม
52.คุณประภาส บุญยินดี RCU15 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 ซุ้ม
53.คุณทองมา วิจิตรพงษ์พันธ์ RCU 20/บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ซุ้ม
54.คุณถวิล เปลี่ยนศรี RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
55.RCU หญิง14  จำนวน 1 ซุ้ม
56.ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ RCU 09/บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ซุ้ม
57.คุณจรัสโฉม,คุณอลิศรา,คุณศศิวิมลRCU 15 ครุ หญิง จำนวน 1 ซุ้ม
58.คุณวิภา วิมูลชาติ ,คุณโฉมแข อัฐพร และเพื่อน RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
59.คุณพรรณี,คุณเอมอร,คุณมีนาและคุณจิดาภา RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
60.คุณชวน ศิรินันท์พร RCU14 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชาธานี จำนวน 1 ซุ้ม
61.คุณละออ บุญสา RCU 98 จำนวน 1 ซุ้ม


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: songkeat2515 ที่ 12 ตุลาคม 2552, 14:23:25
UPDATE รายชื่อบริจาคซุ้มอาหาร
1.พี่กาญจนา ว่องชวณิชย์ จำนวน 1 ซุ้ม
2.นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
3.คุณเรรัตน์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
4.คุณฉลอง และคุณสุพจน์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
5.คุณวิเชียร และคุณสมเดช RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
6.คุณสมชาย โรจนมงคล RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
7.คุณบวร วงศ์สินอุดม RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
8.คุณสรรเสริญ สุขพอดี RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
9.คุณสมพร ใช้บางยาง RCU13 จำนวน 2 ซุ้ม
10.คุณวชิรา จันทร์ชู RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
11.คุณสมนึก แต่งประกอบ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
12.คุณรัชนี ยิ่งฉายรักษ์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
13.คุณโกวิท ศุภกานนท์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
14.คุณเพ็ญประภา โสธรประภากร,คุณเนาวรัตน์,คุณมุกดาและเพื่อนเภสัช RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
15.คุณชัยวัฒน์ เงินประเสริฐศิริและคุณสุนทร ฐิตยารักษ์ RCU11 จำนวนเงิน 8,000 บาท
16.คุณธาริณี บูชิตรัตนคุณ(อ้วน),คุณวราภรณ์ มนัสปิยะ (หงส์),คุณปาริชาติ จันทร์เพ็ญ (น้อง)RCU หอหญิง15 จำนวน 1 ซุ้ม
17.RCU 21  จำนวน 1 ซุ้ม
18.RCU24   จำนวน 1 ซุ้ม
19.คุณวิรัช และคุณสุริยงค์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
20.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 21
21.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 23
22.สว.ชรินทร์ หาญสืบสาย RCU 07 จำนวน 1 ซุ้ม
23.RCU 16 จำนวน 4 ซุ้ม
24.ซุ้ม ภญ.ชุลีรัตน์ ใจยอดศิลป์ (คุณพรรณ์แสง RCU 15) จำนวน 1 ซุ้ม (จัดของมาให้)
25.คุณครรชิต และ RCU บัญชีชาย15 จำนวน 1 ซุ้ม
26.คุณสมชาย นามานุศาสตร์ และคุณชณิกร เด่นแก้ว RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
27.นายแพทย์พีระเชษฐ์ ภู่เกียรติ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
28.คุณแมน RCU14 - คุณจินตนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
29.คุณสากล - คุณธนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
30.ซุ้มกาแฟ Black Canyon คุณจินดารัตน์ และคุณทรงเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม
31.คุณชัยภัค โอสถานนท์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
32.RCU 17
33.RCU 18
34.RCU 19
35.RCU 20
36.นายแพทย์นิลวัฒน์ และคุณลิขิต เขมะปานนท์ RCU 08 จำนวน 1 ซุ้ม 
37.คุณธิดา เอื้อสุนทรวัฒนา RCU09 จำนวน 1 ซุ้ม
38.นายแพทย์โอภาส นิลยมิต RCU10 และคุณแววตา RCU14  จำนวน 1 ซุ้ม
39.คุณประทาน และเพื่อนเภสัช RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
40.คุณสุรศักดิ์ คูวิเศษแสง RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
41.ซีมะโด่ง กฟผ. จำนวน 1 ซุ้ม
42.คุณวีระ เพทายบรรลือ RCU 10 จำนวน 1 ซุ้ม
43.คุณทนง ตันติธีรวิทย์ RCU 12 จำนวน 1 ซุ้ม
44.คุณวนิดา ไวยาวัจมัย Property Perfect RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
45.คุณปรัชญา ยศวัฒนานนท์ และเพื่อน RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
46.นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน RCU10 จำนวน 1 ซุ้ม
47.รศ.เพลินจิต ทมฑิตชงค์ RCU 02 จำนวน 1 ซุ้ม
48.คุณมานพ กลับดี และดร.สุริยา ทัศนียานนท์ RCU 13 จำนวน 1 ซุ้ม
49.คุณชวลิต ธรรมวิจิตร Consultants of Technology Co.,Ltd. RCU 14 จำนวน 1 ซุ้ม
50.คุณลัดดา ธาราศักดิ์ RCU 08 จำนวน 1 ซุ้ม
51.ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวลRCU15 /บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ซุ้ม และ
     เพิ่มซุ้มกาแฟอินทนิน 1 ซุ้ม
52.คุณประภาส บุญยินดี RCU15 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 ซุ้ม
53.คุณทองมา วิจิตรพงษ์พันธ์ RCU 20/บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ซุ้ม
54.คุณถวิล เปลี่ยนศรี RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
55.RCU หญิง14  จำนวน 1 ซุ้ม
56.ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ RCU 09/บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ซุ้ม
57.คุณจรัสโฉม,คุณอลิศรา,คุณศศิวิมลRCU 15 ครุ หญิง จำนวน 1 ซุ้ม
58.คุณวิภา วิมูลชาติ ,คุณโฉมแข อัฐพร และเพื่อน RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
59.คุณพรรณี,คุณเอมอร,คุณมีนาและคุณจิดาภา RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
60.คุณชวน ศิรินันท์พร RCU14 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชาธานี จำนวน 1 ซุ้ม
61.คุณละออ บุญสา RCU 98 จำนวน 1 ซุ้ม
62.คุณมนูญ อร่ามรัตน์ RCU10 จำนวน 1 ซุ้ม


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: songkeat2515 ที่ 21 ตุลาคม 2552, 11:09:26
UPDATE รายชื่อบริจาคซุ้มอาหาร
1.พี่กาญจนา ว่องชวณิชย์ จำนวน 1 ซุ้ม
2.นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
3.คุณเรรัตน์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
4.คุณฉลอง และคุณสุพจน์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
5.คุณวิเชียร และคุณสมเดช RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
6.คุณสมชาย โรจนมงคล RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
7.คุณบวร วงศ์สินอุดม RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
8.คุณสรรเสริญ สุขพอดี RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
9.คุณสมพร ใช้บางยาง RCU13 จำนวน 2 ซุ้ม
10.คุณวชิรา จันทร์ชู RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
11.คุณสมนึก แต่งประกอบ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
12.คุณรัชนี ยิ่งฉายรักษ์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
13.คุณโกวิท ศุภกานนท์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
14.คุณเพ็ญประภา โสธรประภากร,คุณเนาวรัตน์,คุณมุกดาและเพื่อนเภสัช RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
15.คุณชัยวัฒน์ เงินประเสริฐศิริและคุณสุนทร ฐิตยารักษ์ RCU11 จำนวนเงิน 8,000 บาท
16.คุณธาริณี บูชิตรัตนคุณ(อ้วน),คุณวราภรณ์ มนัสปิยะ (หงส์),คุณปาริชาติ จันทร์เพ็ญ (น้อง)RCU หอหญิง15 จำนวน 1 ซุ้ม
17.RCU 21  จำนวน 1 ซุ้ม
18.RCU24   จำนวน 1 ซุ้ม
19.คุณวิรัช และคุณสุริยงค์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
20.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 21
21.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 23
22.สว.ชรินทร์ หาญสืบสาย RCU 07 จำนวน 1 ซุ้ม
23.RCU 16 จำนวน 4 ซุ้ม
24.ซุ้ม ภญ.ชุลีรัตน์ ใจยอดศิลป์ (คุณพรรณ์แสง RCU 15) จำนวน 1 ซุ้ม (จัดของมาให้)
25.คุณครรชิต และ RCU บัญชีชาย15 จำนวน 1 ซุ้ม
26.คุณสมชาย นามานุศาสตร์ และคุณชณิกร เด่นแก้ว RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
27.นายแพทย์พีระเชษฐ์ ภู่เกียรติ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
28.คุณแมน RCU14 - คุณจินตนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
29.คุณสากล - คุณธนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
30.ซุ้มกาแฟ Black Canyon คุณจินดารัตน์ และคุณทรงเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม
31.คุณชัยภัค โอสถานนท์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
32.RCU 17 จำนวน 1 ซุ้ม
33.คุณสุรพล อริยประยูร RCU 18 จำนวน 1 ซุ้ม
34.คุณโยธิน ธาราหิรัญโชติ และคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ RCU 19 จำนวน 1 ซุ้ม
35.RCU 20 จำนวน 2 ซุ้ม
36.นายแพทย์นิลวัฒน์ และคุณลิขิต เขมะปานนท์ RCU 08 จำนวน 1 ซุ้ม 
37.คุณธิดา เอื้อสุนทรวัฒนา RCU09 จำนวน 1 ซุ้ม
38.นายแพทย์โอภาส นิลยมิต RCU10 และคุณแววตา RCU14  จำนวน 1 ซุ้ม
39.คุณประทาน และเพื่อนเภสัช RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
40.คุณสุรศักดิ์ คูวิเศษแสง RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
41.ซีมะโด่ง กฟผ. จำนวน 1 ซุ้ม
42.คุณวีระ เพทายบรรลือ RCU 10 จำนวน 1 ซุ้ม
43.คุณทนง ตันติธีรวิทย์ RCU 12 จำนวน 1 ซุ้ม
44.คุณวนิดา ไวยาวัจมัย Property Perfect RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
45.คุณปรัชญา ยศวัฒนานนท์ และเพื่อน RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
46.นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน RCU10 จำนวน 1 ซุ้ม
47.รศ.เพลินจิต ทมฑิตชงค์ RCU 02 จำนวน 1 ซุ้ม
48.คุณมานพ กลับดี และดร.สุริยา ทัศนียานนท์ RCU 13 จำนวน 1 ซุ้ม
49.คุณชวลิต ธรรมวิจิตร Consultants of Technology Co.,Ltd. RCU 14 จำนวน 1 ซุ้ม
50.คุณลัดดา ธาราศักดิ์ RCU 08 จำนวน 1 ซุ้ม
51.ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวลRCU15 /บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ซุ้ม และ
     เพิ่มซุ้มกาแฟอินทนิน 1 ซุ้ม
52.คุณประภาส บุญยินดี RCU15 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 ซุ้ม
53.คุณทองมา วิจิตรพงษ์พันธ์ RCU 20/บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ซุ้ม
54.คุณถวิล เปลี่ยนศรี RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
55.RCU หญิง14  จำนวน 1 ซุ้ม
56.ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ RCU 09/บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ซุ้ม
57.คุณจรัสโฉม,คุณอลิศรา,คุณศศิวิมลRCU 15 ครุ หญิง จำนวน 1 ซุ้ม
58.คุณวิภา วิมูลชาติ ,คุณโฉมแข อัฐพร และเพื่อน RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
59.คุณพรรณี,คุณเอมอร,คุณมีนาและคุณจิดาภา RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
60.คุณชวน ศิรินันท์พร RCU14 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชาธานี จำนวน 1 ซุ้ม
61.คุณละออ บุญสา RCU 98 จำนวน 1 ซุ้ม
62.คุณมนูญ อร่ามรัตน์ RCU10 จำนวน 1 ซุ้ม
63.คุณอรุณศรี ถนอมเกียรติ RCU20 จำนวน 1 ซุ้ม
64.บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ จำกัด จำนวน 1 ซุ้ม
65.บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด จำนวน 1 ซุ้ม
66.บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ซุ้ม
67.บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด จำนวน 1 ซุ้ม
(64-67 ประสานงานโดย RCU15)
68.คุณสุดารัตน์ ถิระบัญชาศักดิ์ RCU13 จำนวน 1 ซุ้ม
69.คุณพรพิไล ไรวา RCU08 จำนวน 1 ซุ้ม


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: songkeat2515 ที่ 02 พฤศจิกายน 2552, 10:29:36
UPDATE รายชื่อบริจาคซุ้มอาหาร
1.พี่กาญจนา ว่องชวณิชย์ จำนวน 1 ซุ้ม
2.นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
3.คุณเรรัตน์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
4.คุณฉลอง และคุณสุพจน์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
5.คุณวิเชียร และคุณสมเดช RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
6.คุณสมชาย โรจนมงคล RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
7.คุณบวร วงศ์สินอุดม RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
8.คุณสรรเสริญ สุขพอดี RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
9.คุณสมพร ใช้บางยาง RCU13 จำนวน 2 ซุ้ม
10.คุณวชิรา จันทร์ชู RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
11.คุณสมนึก แต่งประกอบ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
12.คุณรัชนี ยิ่งฉายรักษ์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
13.คุณโกวิท ศุภกานนท์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
14.คุณเพ็ญประภา โสธรประภากร,คุณเนาวรัตน์,คุณมุกดาและเพื่อนเภสัช RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
15.คุณชัยวัฒน์ เงินประเสริฐศิริและคุณสุนทร ฐิตยารักษ์ RCU11 จำนวนเงิน 8,000 บาท
16.คุณธาริณี บูชิตรัตนคุณ(อ้วน),คุณวราภรณ์ มนัสปิยะ (หงส์),คุณปาริชาติ จันทร์เพ็ญ (น้อง)RCU หอหญิง15 จำนวน 1 ซุ้ม
17.RCU 21  จำนวน 1 ซุ้ม
18.RCU24   จำนวน 1 ซุ้ม
19.คุณวิรัช และคุณสุริยงค์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
20.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 21
21.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 23
22.สว.ชรินทร์ หาญสืบสาย RCU 07 จำนวน 1 ซุ้ม
23.RCU 16 จำนวน 4 ซุ้ม
24.ซุ้ม ภญ.ชุลีรัตน์ ใจยอดศิลป์ (คุณพรรณ์แสง RCU 15) จำนวน 1 ซุ้ม (จัดของมาให้)
25.คุณครรชิต และ RCU บัญชีชาย15 จำนวน 1 ซุ้ม
26.คุณสมชาย นามานุศาสตร์ และคุณชณิกร เด่นแก้ว RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
27.นายแพทย์พีระเชษฐ์ ภู่เกียรติ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
28.คุณแมน RCU14 - คุณจินตนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
29.คุณสากล - คุณธนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
30.ซุ้มกาแฟ Black Canyon คุณจินดารัตน์ และคุณทรงเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม
31.คุณชัยภัค โอสถานนท์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
32.RCU 17 จำนวน 1 ซุ้ม
33.คุณสุรพล อริยประยูร RCU 18 จำนวน 1 ซุ้ม
34.คุณโยธิน ธาราหิรัญโชติ และคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ RCU 19 จำนวน 1 ซุ้ม
35.RCU 20 จำนวน 2 ซุ้ม
36.นายแพทย์นิลวัฒน์ และคุณลิขิต เขมะปานนท์ RCU 08 จำนวน 1 ซุ้ม  
37.คุณธิดา เอื้อสุนทรวัฒนา RCU09 จำนวน 1 ซุ้ม
38.นายแพทย์โอภาส นิลยมิต RCU10 และคุณแววตา RCU14  จำนวน 1 ซุ้ม
39.คุณประทาน และเพื่อนเภสัช RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
40.คุณสุรศักดิ์ คูวิเศษแสง RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
41.ซีมะโด่ง กฟผ. จำนวน 1 ซุ้ม
42.คุณวีระ เพทายบรรลือ RCU 10 จำนวน 1 ซุ้ม
43.คุณทนง ตันติธีรวิทย์ RCU 12 จำนวน 1 ซุ้ม
44.คุณวนิดา ไวยาวัจมัย Property Perfect RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
45.คุณปรัชญา ยศวัฒนานนท์ และเพื่อน RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
46.นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน RCU10 จำนวน 1 ซุ้ม
47.รศ.เพลินจิต ทมฑิตชงค์ RCU 02 จำนวน 1 ซุ้ม
48.คุณมานพ กลับดี และดร.สุริยา ทัศนียานนท์ RCU 13 จำนวน 1 ซุ้ม
49.คุณชวลิต ธรรมวิจิตร Consultants of Technology Co.,Ltd. RCU 14 จำนวน 1 ซุ้ม
50.คุณลัดดา ธาราศักดิ์ RCU 08 จำนวน 1 ซุ้ม
51.ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวลRCU15 /บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ซุ้ม และ
     เพิ่มซุ้มกาแฟอินทนิน 1 ซุ้ม
52.คุณประภาส บุญยินดี RCU15 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 ซุ้ม
53.คุณทองมา วิจิตรพงษ์พันธ์ RCU 20/บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ซุ้ม
54.คุณถวิล เปลี่ยนศรี RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
55.RCU หญิง14  จำนวน 1 ซุ้ม
56.ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ RCU 09/บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ซุ้ม
57.คุณจรัสโฉม,คุณอลิศรา,คุณศศิวิมลRCU 15 ครุ หญิง จำนวน 1 ซุ้ม
58.คุณวิภา วิมูลชาติ ,คุณโฉมแข อัฐพร และเพื่อน RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
59.คุณพรรณี,คุณเอมอร,คุณมีนาและคุณจิดาภา RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
60.คุณชวน ศิรินันท์พร RCU14 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชาธานี จำนวน 1 ซุ้ม
61.คุณละออ บุญสา RCU 98 จำนวน 1 ซุ้ม
62.คุณมนูญ อร่ามรัตน์ RCU10 จำนวน 1 ซุ้ม
63.คุณอรุณศรี ถนอมเกียรติ RCU20 จำนวน 1 ซุ้ม
64.บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ จำกัด จำนวน 1 ซุ้ม
65.บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด จำนวน 1 ซุ้ม
66.บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ซุ้ม
67.บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด จำนวน 1 ซุ้ม
(64-67 ประสานงานโดย RCU15)
68.คุณสุดารัตน์ ถิระบัญชาศักดิ์ RCU13 จำนวน 1 ซุ้ม
69.คุณพรพิไล ไรวา RCU08 จำนวน 1 ซุ้ม
70.คุณไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน RCU2500 จำนวน 1 ซุ้ม
71.คุณพนัส งามกนกวรรณ /คุณสุวัฒน์/คุณสุรชาติ มโนมัยสันติภาพ RCU ชาย13 จำนวน 1 ซุ้ม
72.คุณพิมลรัตน์/คุณสุวดี/คุณกรองอร และ RCU หญิง13 จำนวน 1 ซุ้ม
73.คุณบุญชัย ถิราติ / คุณสมชาย จันทราพิทักษ์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: songkeat2515 ที่ 03 พฤศจิกายน 2552, 10:40:36
UPDATE รายชื่อบริจาคซุ้มอาหาร
1.พี่กาญจนา ว่องชวณิชย์ จำนวน 1 ซุ้ม
2.นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
3.คุณเรรัตน์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
4.คุณฉลอง และคุณสุพจน์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
5.คุณวิเชียร และคุณสมเดช RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
6.คุณสมชาย โรจนมงคล RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
7.คุณบวร วงศ์สินอุดม RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
8.คุณสรรเสริญ สุขพอดี RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
9.คุณสมพร ใช้บางยาง RCU13 จำนวน 2 ซุ้ม
10.คุณวชิรา จันทร์ชู RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
11.คุณสมนึก แต่งประกอบ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
12.คุณรัชนี ยิ่งฉายรักษ์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
13.คุณโกวิท ศุภกานนท์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
14.คุณเพ็ญประภา โสธรประภากร,คุณเนาวรัตน์,คุณมุกดาและเพื่อนเภสัช RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
15.คุณชัยวัฒน์ เงินประเสริฐศิริและคุณสุนทร ฐิตยารักษ์ RCU11 จำนวนเงิน 8,000 บาท
16.คุณธาริณี บูชิตรัตนคุณ(อ้วน),คุณวราภรณ์ มนัสปิยะ (หงส์),คุณปาริชาติ จันทร์เพ็ญ (น้อง)RCU หอหญิง15 จำนวน 1 ซุ้ม
17.RCU 21  จำนวน 1 ซุ้ม
18.RCU24   จำนวน 1 ซุ้ม
19.คุณวิรัช และคุณสุริยงค์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
20.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 21
21.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 23
22.สว.ชรินทร์ หาญสืบสาย RCU 07 จำนวน 1 ซุ้ม
23.RCU 16 จำนวน 4 ซุ้ม
24.ซุ้ม ภญ.ชุลีรัตน์ ใจยอดศิลป์ (คุณพรรณ์แสง RCU 15) จำนวน 1 ซุ้ม (จัดของมาให้)
25.คุณครรชิต และ RCU บัญชีชาย15 จำนวน 1 ซุ้ม
26.คุณสมชาย นามานุศาสตร์ และคุณชณิกร เด่นแก้ว RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
27.นายแพทย์พีระเชษฐ์ ภู่เกียรติ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
28.คุณแมน RCU14 - คุณจินตนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
29.คุณสากล - คุณธนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
30.ซุ้มกาแฟ Black Canyon คุณจินดารัตน์ และคุณทรงเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม
31.คุณชัยภัค โอสถานนท์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
32.RCU 17 จำนวน 1 ซุ้ม
33.คุณสุรพล อริยประยูร RCU 18 จำนวน 1 ซุ้ม
34.คุณโยธิน ธาราหิรัญโชติ และคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ RCU 19 จำนวน 1 ซุ้ม
35.RCU 20 จำนวน 2 ซุ้ม
36.นายแพทย์นิลวัฒน์ และคุณลิขิต เขมะปานนท์ RCU 08 จำนวน 1 ซุ้ม 
37.คุณธิดา เอื้อสุนทรวัฒนา RCU09 จำนวน 1 ซุ้ม
38.นายแพทย์โอภาส นิลยมิต RCU10 และคุณแววตา RCU14  จำนวน 1 ซุ้ม
39.คุณประทาน และเพื่อนเภสัช RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
40.คุณสุรศักดิ์ คูวิเศษแสง RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
41.ซีมะโด่ง กฟผ. จำนวน 1 ซุ้ม
42.คุณวีระ เพทายบรรลือ RCU 10 จำนวน 1 ซุ้ม
43.คุณทนง ตันติธีรวิทย์ RCU 12 จำนวน 1 ซุ้ม
44.คุณวนิดา ไวยาวัจมัย Property Perfect RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
45.คุณปรัชญา ยศวัฒนานนท์ และเพื่อน RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
46.นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน RCU10 จำนวน 1 ซุ้ม
47.รศ.เพลินจิต ทมฑิตชงค์ RCU 02 จำนวน 1 ซุ้ม
48.คุณมานพ กลับดี และดร.สุริยา ทัศนียานนท์ RCU 13 จำนวน 1 ซุ้ม
49.คุณชวลิต ธรรมวิจิตร Consultants of Technology Co.,Ltd. RCU 14 จำนวน 1 ซุ้ม
50.คุณลัดดา ธาราศักดิ์ RCU 08 จำนวน 1 ซุ้ม
51.ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวลRCU15 /บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ซุ้ม และ
     เพิ่มซุ้มกาแฟอินทนิน 1 ซุ้ม
52.คุณประภาส บุญยินดี RCU15 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 ซุ้ม
53.คุณทองมา วิจิตรพงษ์พันธ์ RCU 20/บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ซุ้ม
54.คุณถวิล เปลี่ยนศรี RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
55.RCU หญิง14  จำนวน 1 ซุ้ม
56.ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ RCU 09/บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ซุ้ม
57.คุณจรัสโฉม,คุณอลิศรา,คุณศศิวิมลRCU 15 ครุ หญิง จำนวน 1 ซุ้ม
58.คุณวิภา วิมูลชาติ ,คุณโฉมแข อัฐพร และเพื่อน RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
59.คุณพรรณี,คุณเอมอร,คุณมีนาและคุณจิดาภา RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
60.คุณชวน ศิรินันท์พร RCU14 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชาธานี จำนวน 1 ซุ้ม
61.คุณละออ บุญสา RCU 98 จำนวน 1 ซุ้ม
62.คุณมนูญ อร่ามรัตน์ RCU10 จำนวน 1 ซุ้ม
63.คุณอรุณศรี ถนอมเกียรติ RCU20 จำนวน 1 ซุ้ม
64.บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ จำกัด จำนวน 1 ซุ้ม
65.บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด จำนวน 1 ซุ้ม
66.บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ซุ้ม
67.บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด จำนวน 1 ซุ้ม
(64-67 ประสานงานโดย RCU15)
68.คุณสุดารัตน์ ถิระบัญชาศักดิ์ RCU13 จำนวน 1 ซุ้ม
69.คุณพรพิไล ไรวา RCU08 จำนวน 1 ซุ้ม
70.คุณไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน RCU2500 จำนวน 1 ซุ้ม
71.คุณพนัส งามกนกวรรณ /คุณสุวัฒน์/คุณสุรชาติ มโนมัยสันติภาพ RCU ชาย13 จำนวน 1 ซุ้ม
72.คุณพิมลรัตน์/คุณสุวดี/คุณกรองอร และ RCU หญิง13 จำนวน 1 ซุ้ม
73.คุณบุญชัย ถิราติ / คุณสมชาย จันทราพิทักษ์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
74.คุณสวัสดิ์ โสภะ ซุ้มเบียร์สด 3 ถัง /โซดาและน้ำดื่ม
75.คุณอภิชาติ วิลาสศักดานนท์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
76.คุณสุรชัย สนธิรติ RCU14 จำนวน 1 ซุั้ม


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: songkeat2515 ที่ 06 พฤศจิกายน 2552, 14:01:48
UPDATE รายชื่อบริจาคซุ้มอาหาร
1.พี่กาญจนา ว่องชวณิชย์ จำนวน 1 ซุ้ม
2.นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
3.คุณเรรัตน์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
4.คุณฉลอง และคุณสุพจน์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
5.คุณวิเชียร และคุณสมเดช RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
6.คุณสมชาย โรจนมงคล RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
7.คุณบวร วงศ์สินอุดม RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
8.คุณสรรเสริญ สุขพอดี RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
9.คุณสมพร ใช้บางยาง RCU13 จำนวน 2 ซุ้ม
10.คุณวชิรา จันทร์ชู RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
11.คุณสมนึก แต่งประกอบ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
12.คุณรัชนี ยิ่งฉายรักษ์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
13.คุณโกวิท ศุภกานนท์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
14.คุณเพ็ญประภา โสธรประภากร,คุณเนาวรัตน์,คุณมุกดาและเพื่อนเภสัช RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
15.คุณชัยวัฒน์ เงินประเสริฐศิริและคุณสุนทร ฐิตยารักษ์ RCU11 จำนวนเงิน 8,000 บาท
16.คุณธาริณี บูชิตรัตนคุณ(อ้วน),คุณวราภรณ์ มนัสปิยะ (หงส์),คุณปาริชาติ จันทร์เพ็ญ (น้อง)RCU หอหญิง15 จำนวน 1 ซุ้ม
17.RCU 21  จำนวน 1 ซุ้ม
18.RCU24   จำนวน 1 ซุ้ม
19.คุณวิรัช และคุณสุริยงค์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
20.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 21
21.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 23
22.สว.ชรินทร์ หาญสืบสาย RCU 07 จำนวน 1 ซุ้ม
23.RCU 16 จำนวน 4 ซุ้ม
24.ซุ้ม ภญ.ชุลีรัตน์ ใจยอดศิลป์ (คุณพรรณ์แสง RCU 15) จำนวน 1 ซุ้ม (จัดของมาให้)
25.คุณครรชิต และ RCU บัญชีชาย15 จำนวน 1 ซุ้ม
26.คุณสมชาย นามานุศาสตร์ และคุณชณิกร เด่นแก้ว RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
27.นายแพทย์พีระเชษฐ์ ภู่เกียรติ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
28.คุณแมน RCU14 - คุณจินตนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
29.คุณสากล - คุณธนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
30.ซุ้มกาแฟ Black Canyon คุณจินดารัตน์ และคุณทรงเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม
31.คุณชัยภัค โอสถานนท์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
32.RCU 17 จำนวน 1 ซุ้ม
33.คุณสุรพล อริยประยูร RCU 18 จำนวน 1 ซุ้ม
34.คุณโยธิน ธาราหิรัญโชติ และคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ RCU 19 จำนวน 1 ซุ้ม
35.RCU 20 จำนวน 2 ซุ้ม
36.นายแพทย์นิลวัฒน์ และคุณลิขิต เขมะปานนท์ RCU 08 จำนวน 1 ซุ้ม 
37.คุณธิดา เอื้อสุนทรวัฒนา RCU09 จำนวน 1 ซุ้ม
38.นายแพทย์โอภาส นิลยมิต RCU10 และคุณแววตา RCU14  จำนวน 1 ซุ้ม
39.คุณประทาน และเพื่อนเภสัช RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
40.คุณสุรศักดิ์ คูวิเศษแสง RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
41.ซีมะโด่ง กฟผ. จำนวน 1 ซุ้ม
42.คุณวีระ เพทายบรรลือ RCU 10 จำนวน 1 ซุ้ม
43.คุณทนง ตันติธีรวิทย์ RCU 12 จำนวน 1 ซุ้ม
44.คุณวนิดา ไวยาวัจมัย Property Perfect RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
45.คุณปรัชญา ยศวัฒนานนท์ และเพื่อน RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
46.นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน RCU10 จำนวน 1 ซุ้ม
47.รศ.เพลินจิต ทมฑิตชงค์ RCU 02 จำนวน 1 ซุ้ม
48.คุณมานพ กลับดี และดร.สุริยา ทัศนียานนท์ RCU 13 จำนวน 1 ซุ้ม
49.คุณชวลิต ธรรมวิจิตร Consultants of Technology Co.,Ltd. RCU 14 จำนวน 1 ซุ้ม
50.คุณลัดดา ธาราศักดิ์ RCU 08 จำนวน 1 ซุ้ม
51.ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวลRCU15 /บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ซุ้ม และ
     เพิ่มซุ้มกาแฟอินทนิน 1 ซุ้ม
52.คุณประภาส บุญยินดี RCU15 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 ซุ้ม
53.คุณทองมา วิจิตรพงษ์พันธ์ RCU 20/บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ซุ้ม
54.คุณถวิล เปลี่ยนศรี RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
55.RCU หญิง14  จำนวน 1 ซุ้ม
56.ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ RCU 09/บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ซุ้ม
57.คุณจรัสโฉม,คุณอลิศรา,คุณศศิวิมลRCU 15 ครุ หญิง จำนวน 1 ซุ้ม
58.คุณวิภา วิมูลชาติ ,คุณโฉมแข อัฐพร และเพื่อน RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
59.คุณพรรณี,คุณเอมอร,คุณมีนาและคุณจิดาภา RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
60.คุณชวน ศิรินันท์พร RCU14 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชาธานี จำนวน 1 ซุ้ม
61.คุณละออ บุญสา RCU 98 จำนวน 1 ซุ้ม
62.คุณมนูญ อร่ามรัตน์ RCU10 จำนวน 1 ซุ้ม
63.คุณอรุณศรี ถนอมเกียรติ RCU20 จำนวน 1 ซุ้ม
64.บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ จำกัด จำนวน 1 ซุ้ม
65.บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด จำนวน 1 ซุ้ม
66.บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ซุ้ม
67.บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด จำนวน 1 ซุ้ม
(64-67 ประสานงานโดย RCU15)
68.คุณสุดารัตน์ ถิระบัญชาศักดิ์ RCU13 จำนวน 1 ซุ้ม
69.คุณพรพิไล ไรวา RCU08 จำนวน 1 ซุ้ม
70.คุณไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน RCU2500 จำนวน 1 ซุ้ม
71.คุณพนัส งามกนกวรรณ /คุณสุวัฒน์/คุณสุรชาติ มโนมัยสันติภาพ RCU ชาย13 จำนวน 1 ซุ้ม
72.คุณพิมลรัตน์/คุณสุวดี/คุณกรองอร และ RCU หญิง13 จำนวน 1 ซุ้ม
73.คุณบุญชัย ถิราติ / คุณสมชาย จันทราพิทักษ์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
74.คุณสวัสดิ์ โสภะ ซุ้มเบียร์สด 3 ถัง /โซดาและน้ำดื่ม
75.คุณอภิชาติ วิลาสศักดานนท์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
76.คุณสุรชัย สนธิรติ RCU14 จำนวน 1 ซุั้ม
77.คุณเดชา วิชิตพันธ์/คุณสันติ จตุยศพร RCU15กฟภ. จำนวน 1 ซุ้ม
78.คุณประชา เรืองระวีนุกิจ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
79.คุณจีระเดช แก้วกาญจนา/คุณสมพงษ์ บุญธรรมจินดา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
80.คุณสุรพงษ์ เชียงทอง RCU17 จำนวน 1 ซุ้ม
81.นายแพทย์หาญ RCU11และคุณประภาศรี สุฉันทบุตร RCU13 / Gift Set  จำนวน 30 ชุด
82.นายแพทย์ประสิทธิ์ และคุณเพลินพิศ จิตต์วัฒนพงศ์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: songkeat2515 ที่ 10 พฤศจิกายน 2552, 14:27:50
UPDATE รายชื่อบริจาคซุ้มอาหาร
1.พี่กาญจนา ว่องชวณิชย์ จำนวน 1 ซุ้ม
2.นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
3.คุณเรรัตน์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
4.คุณฉลอง และคุณสุพจน์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
5.คุณวิเชียร และคุณสมเดช RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
6.คุณสมชาย โรจนมงคล RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
7.คุณบวร วงศ์สินอุดม RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
8.คุณสรรเสริญ สุขพอดี RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
9.คุณสมพร ใช้บางยาง RCU13 จำนวน 2 ซุ้ม
10.คุณวชิรา จันทร์ชู RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
11.คุณสมนึก แต่งประกอบ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
12.คุณรัชนี ยิ่งฉายรักษ์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
13.คุณโกวิท ศุภกานนท์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
14.คุณเพ็ญประภา โสธรประภากร,คุณเนาวรัตน์,คุณมุกดาและเพื่อนเภสัช RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
15.คุณชัยวัฒน์ เงินประเสริฐศิริและคุณสุนทร ฐิตยารักษ์ RCU11 จำนวนเงิน 8,000 บาท
16.คุณธาริณี บูชิตรัตนคุณ(อ้วน),คุณวราภรณ์ มนัสปิยะ (หงส์),คุณปาริชาติ จันทร์เพ็ญ (น้อง)RCU หอหญิง15 จำนวน 1 ซุ้ม
17.RCU 21  จำนวน 1 ซุ้ม
18.RCU24   จำนวน 1 ซุ้ม
19.คุณวิรัช และคุณสุริยงค์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
20.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 21
21.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 23
22.สว.ชรินทร์ หาญสืบสาย RCU 07 จำนวน 1 ซุ้ม
23.RCU 16 จำนวน 4 ซุ้ม
24.ซุ้ม ภญ.ชุลีรัตน์ ใจยอดศิลป์ (คุณพรรณ์แสง RCU 15) จำนวน 1 ซุ้ม (จัดของมาให้)
25.คุณครรชิต และ RCU บัญชีชาย15 จำนวน 1 ซุ้ม
26.คุณสมชาย นามานุศาสตร์ และคุณชณิกร เด่นแก้ว RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
27.นายแพทย์พีระเชษฐ์ ภู่เกียรติ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
28.คุณแมน RCU14 - คุณจินตนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
29.คุณสากล - คุณธนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
30.ซุ้มกาแฟ Black Canyon คุณจินดารัตน์ และคุณทรงเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม
31.คุณชัยภัค โอสถานนท์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
32.RCU 17 จำนวน 1 ซุ้ม
33.คุณสุรพล อริยประยูร RCU 18 จำนวน 1 ซุ้ม
34.คุณโยธิน ธาราหิรัญโชติ และคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ RCU 19 จำนวน 1 ซุ้ม
35.RCU 20 จำนวน 2 ซุ้ม
36.นายแพทย์นิลวัฒน์ และคุณลิขิต เขมะปานนท์ RCU 08 จำนวน 1 ซุ้ม 
37.คุณธิดา เอื้อสุนทรวัฒนา RCU09 จำนวน 1 ซุ้ม
38.นายแพทย์โอภาส นิลยมิต RCU10 และคุณแววตา RCU14  จำนวน 1 ซุ้ม
39.คุณประทาน และเพื่อนเภสัช RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
40.คุณสุรศักดิ์ คูวิเศษแสง RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
41.ซีมะโด่ง กฟผ. จำนวน 1 ซุ้ม
42.คุณวีระ เพทายบรรลือ RCU 10 จำนวน 1 ซุ้ม
43.คุณทนง ตันติธีรวิทย์ RCU 12 จำนวน 1 ซุ้ม
44.คุณวนิดา ไวยาวัจมัย Property Perfect RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
45.คุณปรัชญา ยศวัฒนานนท์ และเพื่อน RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
46.นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน RCU10 จำนวน 1 ซุ้ม
47.รศ.เพลินจิต ทมฑิตชงค์ RCU 02 จำนวน 1 ซุ้ม
48.คุณมานพ กลับดี และดร.สุริยา ทัศนียานนท์ RCU 13 จำนวน 1 ซุ้ม
49.คุณชวลิต ธรรมวิจิตร Consultants of Technology Co.,Ltd. RCU 14 จำนวน 1 ซุ้ม
50.คุณลัดดา ธาราศักดิ์ RCU 08 จำนวน 1 ซุ้ม
51.ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวลRCU15 /บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ซุ้ม และ
     เพิ่มซุ้มกาแฟอินทนิน 1 ซุ้ม
52.คุณประภาส บุญยินดี RCU15 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 ซุ้ม
53.คุณทองมา วิจิตรพงษ์พันธ์ RCU 20/บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ซุ้ม
54.คุณถวิล เปลี่ยนศรี RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
55.RCU หญิง14  จำนวน 1 ซุ้ม 6,500 บาท
56.ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ RCU 09/บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ซุ้ม
57.คุณจรัสโฉม,คุณอลิศรา,คุณศศิวิมลRCU 15 ครุ หญิง จำนวน 1 ซุ้ม
58.คุณวิภา วิมูลชาติ ,คุณโฉมแข อัฐพร และเพื่อน RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
59.คุณพรรณี,คุณเอมอร,คุณมีนาและคุณจิดาภา RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
60.คุณชวน ศิรินันท์พร RCU14 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชาธานี จำนวน 1 ซุ้ม
61.คุณละออ บุญสา RCU 98 จำนวน 1 ซุ้ม
62.คุณมนูญ อร่ามรัตน์ RCU10 จำนวน 1 ซุ้ม
63.คุณอรุณศรี ถนอมเกียรติ RCU20 จำนวน 1 ซุ้ม
64.บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ จำกัด จำนวน 1 ซุ้ม
65.บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด จำนวน 1 ซุ้ม
66.บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ซุ้ม
67.บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด จำนวน 1 ซุ้ม
(64-67 ประสานงานโดย RCU15)
68.คุณสุดารัตน์ ถิระบัญชาศักดิ์ RCU13 จำนวน 1 ซุ้ม
69.คุณพรพิไล ไรวา RCU08 จำนวน 1 ซุ้ม
70.คุณไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน RCU2500 จำนวน 1 ซุ้ม
71.คุณพนัส งามกนกวรรณ /คุณสุวัฒน์/คุณสุรชาติ มโนมัยสันติภาพ RCU ชาย13 จำนวน 1 ซุ้ม
72.คุณพิมลรัตน์/คุณสุวดี/คุณกรองอร และ RCU หญิง13 จำนวน 1 ซุ้ม
73.คุณบุญชัย ถิราติ / คุณสมชาย จันทราพิทักษ์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
74.คุณสวัสดิ์ โสภะ ซุ้มเบียร์สด 3 ถัง /โซดาและน้ำดื่ม
75.คุณอภิชาติ วิลาสศักดานนท์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
76.คุณสุรชัย สนธิรติ RCU14 จำนวน 1 ซุั้ม
77.คุณเดชา วิชิตพันธ์/คุณสันติ จตุยศพร RCU15กฟภ. จำนวน 1 ซุ้ม
78.คุณประชา เรืองระวีนุกิจ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
79.คุณจีระเดช แก้วกาญจนา/คุณสมพงษ์ บุญธรรมจินดา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
80.คุณสุรพงษ์ เชียงทอง RCU17 จำนวน 1 ซุ้ม
81.นายแพทย์หาญ RCU11และคุณประภาศรี สุฉันทบุตร RCU13 / Gift Set  จำนวน 30 ชุด
82.นายแพทย์ประสิทธิ์ และคุณเพลินพิศ จิตต์วัฒนพงศ์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: iamfrommoon ที่ 16 พฤศจิกายน 2552, 10:38:00
พี่เมาคะ

เพิ่มซุ้มที่ 83. "รุ่น 39+41" ชื่อซุ้ม.... "ซุ่มบิน ตอยเร"   1 ซุ้มค่า


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: songkeat2515 ที่ 17 พฤศจิกายน 2552, 08:39:09
UPDATE รายชื่อบริจาคซุ้มอาหาร
1.พี่กาญจนา ว่องชวณิชย์ จำนวน 1 ซุ้ม
2.นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
3.คุณเรรัตน์ ประสิทธิสมพร RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
4.คุณฉลอง และคุณสุพจน์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
5.คุณวิเชียร และคุณสมเดช RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
6.คุณสมชาย โรจนมงคล RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
7.คุณบวร วงศ์สินอุดม RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
8.คุณสรรเสริญ สุขพอดี RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
9.คุณสมพร ใช้บางยาง RCU13 จำนวน 2 ซุ้ม
10.คุณวชิรา จันทร์ชู RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
11.คุณสมนึก แต่งประกอบ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
12.คุณรัชนี ยิ่งฉายรักษ์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
13.คุณโกวิท ศุภกานนท์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
14.คุณเพ็ญประภา โสธรประภากร,คุณเนาวรัตน์,คุณมุกดาและเพื่อนเภสัช RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
15.คุณชัยวัฒน์ เงินประเสริฐศิริและคุณสุนทร ฐิตยารักษ์ RCU11 จำนวนเงิน 8,000 บาท
16.คุณธาริณี บูชิตรัตนคุณ(อ้วน),คุณวราภรณ์ มนัสปิยะ (หงส์),คุณปาริชาติ จันทร์เพ็ญ (น้อง)RCU หอหญิง15 จำนวน 1 ซุ้ม
17.RCU 21  จำนวน 1 ซุ้ม
18.RCU24   จำนวน 1 ซุ้ม
19.คุณวิรัช และคุณสุริยงค์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
20.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 21
21.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 23
22.สว.ชรินทร์ หาญสืบสาย RCU 07 จำนวน 1 ซุ้ม
23.RCU 16 จำนวน 4 ซุ้ม
24.ซุ้ม ภญ.ชุลีรัตน์ ใจยอดศิลป์ (คุณพรรณ์แสง RCU 15) จำนวน 1 ซุ้ม (จัดของมาให้)
25.คุณครรชิต และ RCU บัญชีชาย15 จำนวน 1 ซุ้ม
26.คุณสมชาย นามานุศาสตร์ และคุณชณิกร เด่นแก้ว RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
27.นายแพทย์พีระเชษฐ์ ภู่เกียรติ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
28.คุณแมน RCU14 - คุณจินตนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
29.คุณสากล - คุณธนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
30.ซุ้มกาแฟ Black Canyon คุณจินดารัตน์ และคุณทรงเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม
31.คุณชัยภัค โอสถานนท์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
32.RCU 17 จำนวน 1 ซุ้ม
33.คุณสุรพล อริยประยูร RCU 18 จำนวน 1 ซุ้ม
34.คุณโยธิน ธาราหิรัญโชติ และคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ RCU 19 จำนวน 1 ซุ้ม
35.RCU 20 จำนวน 2 ซุ้ม
36.นายแพทย์นิลวัฒน์ และคุณลิขิต เขมะปานนท์ RCU 08 จำนวน 1 ซุ้ม 
37.คุณธิดา เอื้อสุนทรวัฒนา RCU09 จำนวน 1 ซุ้ม
38.นายแพทย์โอภาส นิลยมิต RCU10 และคุณแววตา RCU14  จำนวน 1 ซุ้ม
39.คุณประทาน และเพื่อนเภสัช RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
40.คุณสุรศักดิ์ คูวิเศษแสง RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
41.ซีมะโด่ง กฟผ. จำนวน 1 ซุ้ม
42.คุณวีระ เพทายบรรลือ RCU 10 จำนวน 1 ซุ้ม
43.คุณทนง ตันติธีรวิทย์ RCU 12 จำนวน 1 ซุ้ม
44.คุณวนิดา ไวยาวัจมัย Property Perfect RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
45.คุณปรัชญา ยศวัฒนานนท์ และเพื่อน RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
46.นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน RCU10 จำนวน 1 ซุ้ม
47.รศ.เพลินจิต ทมฑิตชงค์ RCU 02 จำนวน 1 ซุ้ม
48.คุณมานพ กลับดี และดร.สุริยา ทัศนียานนท์ RCU 13 จำนวน 1 ซุ้ม
49.คุณชวลิต ธรรมวิจิตร Consultants of Technology Co.,Ltd. RCU 14 จำนวน 1 ซุ้ม
50.คุณลัดดา ธาราศักดิ์ RCU 08 จำนวน 1 ซุ้ม
51.ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวลRCU15 /บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ซุ้ม และ
     เพิ่มซุ้มกาแฟอินทนิน 1 ซุ้ม
52.คุณประภาส บุญยินดี RCU15 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 ซุ้ม
53.คุณทองมา วิจิตรพงษ์พันธ์ RCU 20/บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ซุ้ม
54.คุณถวิล เปลี่ยนศรี RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
55.RCU หญิง14  จำนวน 1 ซุ้ม 6,500 บาท
56.ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ RCU 09/บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ซุ้ม
57.คุณจรัสโฉม,คุณอลิศรา,คุณศศิวิมลRCU 15 ครุ หญิง จำนวน 1 ซุ้ม
58.คุณวิภา วิมูลชาติ ,คุณโฉมแข อัฐพร และเพื่อน RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
59.คุณพรรณี,คุณเอมอร,คุณมีนาและคุณจิดาภา RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
60.คุณชวน ศิรินันท์พร RCU14 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชาธานี จำนวน 1 ซุ้ม
61.คุณละออ บุญสา RCU 98 จำนวน 1 ซุ้ม
62.คุณมนูญ อร่ามรัตน์ RCU10 จำนวน 1 ซุ้ม
63.คุณอรุณศรี ถนอมเกียรติ RCU20 จำนวน 1 ซุ้ม
64.บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ จำกัด จำนวน 1 ซุ้ม
65.บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด จำนวน 1 ซุ้ม
66.บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ซุ้ม
67.บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด จำนวน 1 ซุ้ม
(64-67 ประสานงานโดย RCU15)
68.คุณสุดารัตน์ ถิระบัญชาศักดิ์ RCU13 จำนวน 1 ซุ้ม
69.คุณพรพิไล ไรวา RCU08 จำนวน 1 ซุ้ม
70.คุณไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน RCU2500 จำนวน 1 ซุ้ม
71.คุณพนัส งามกนกวรรณ /คุณสุวัฒน์/คุณสุรชาติ มโนมัยสันติภาพ RCU ชาย13 จำนวน 1 ซุ้ม
72.คุณพิมลรัตน์/คุณสุวดี/คุณกรองอร และ RCU หญิง13 จำนวน 1 ซุ้ม
73.คุณบุญชัย ถิราติ / คุณสมชาย จันทราพิทักษ์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
74.คุณสวัสดิ์ โสภะ ซุ้มเบียร์สด 3 ถัง /โซดาและน้ำดื่ม
75.คุณอภิชาติ วิลาสศักดานนท์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
76.คุณสุรชัย สนธิรติ RCU14 จำนวน 1 ซุั้ม
77.คุณเดชา วิชิตพันธ์/คุณสันติ จตุยศพร RCU15กฟภ. จำนวน 1 ซุ้ม
78.คุณประชา เรืองระวีนุกิจ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
79.คุณจีระเดช แก้วกาญจนา/คุณสมพงษ์ บุญธรรมจินดา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
80.คุณสุรพงษ์ เชียงทอง RCU17 จำนวน 1 ซุ้ม
81.นายแพทย์หาญ RCU11และคุณประภาศรี สุฉันทบุตร RCU13 / Gift Set  จำนวน 30 ชุด
82.นายแพทย์ประสิทธิ์ และคุณเพลินพิศ จิตต์วัฒนพงศ์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
83.รุ่น RCU39 และ รุ่น RCU41 ชื่อซุ้ม "ซุ่มบิน ตอยเร" จำนวน 1 ซุ้ม
84.รุ่น RCU22 จำนวน 1 ซุ้ม


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: songkeat2515 ที่ 17 พฤศจิกายน 2552, 14:33:43
UPDATE รายชื่อบริจาคซุ้มอาหาร
1.พี่กาญจนา ว่องชวณิชย์ จำนวน 1 ซุ้ม
2.นายแพทย์มนัส กนกศิลป์ RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
3.คุณเรรัตน์ ประสิทธิสมพร RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
4.คุณฉลอง และคุณสุพจน์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
5.คุณวิเชียร และคุณสมเดช RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
6.คุณสมชาย โรจนมงคล RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
7.คุณบวร วงศ์สินอุดม RCU15  จำนวน 2 ซุ้ม
8.คุณสรรเสริญ สุขพอดี RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
9.คุณสมพร ใช้บางยาง RCU13 จำนวน 2 ซุ้ม
10.คุณวชิรา จันทร์ชู RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
11.คุณสมนึก แต่งประกอบ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
12.คุณรัชนี ยิ่งฉายรักษ์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
13.คุณโกวิท ศุภกานนท์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
14.คุณเพ็ญประภา โสธรประภากร,คุณเนาวรัตน์,คุณมุกดาและเพื่อนเภสัช RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
15.คุณชัยวัฒน์ เงินประเสริฐศิริและคุณสุนทร ฐิตยารักษ์ RCU11 จำนวนเงิน 8,000 บาท
16.คุณธาริณี บูชิตรัตนคุณ(อ้วน),คุณวราภรณ์ มนัสปิยะ (หงส์),คุณปาริชาติ จันทร์เพ็ญ (น้อง)RCU หอหญิง15 จำนวน 1 ซุ้ม
17.RCU 21  จำนวน 1 ซุ้ม
18.RCU24   จำนวน 1 ซุ้ม
19.คุณวิรัช และคุณสุริยงค์ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
20.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 21
21.ซุ้มลูกวัวหัน RCU 23
22.สว.ชรินทร์ หาญสืบสาย RCU 07 จำนวน 1 ซุ้ม
23.RCU 16 จำนวน 4 ซุ้ม
24.ซุ้ม ภญ.ชุลีรัตน์ ใจยอดศิลป์ (คุณพรรณ์แสง RCU 15) จำนวน 1 ซุ้ม (จัดของมาให้)
25.คุณครรชิต และ RCU บัญชีชาย15 จำนวน 1 ซุ้ม
26.คุณสมชาย นามานุศาสตร์ และคุณชณิกร เด่นแก้ว RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
27.นายแพทย์พีระเชษฐ์ ภู่เกียรติ RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
28.คุณแมน RCU14 - คุณจินตนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
29.คุณสากล - คุณธนา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
30.ซุ้มกาแฟ Black Canyon คุณจินดารัตน์ และคุณทรงเกียรติ จำนวน 1 ซุ้ม
31.คุณชัยภัค โอสถานนท์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
32.RCU 17 จำนวน 1 ซุ้ม
33.คุณสุรพล อริยประยูร RCU 18 จำนวน 1 ซุ้ม
34.คุณโยธิน ธาราหิรัญโชติ และคุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ RCU 19 จำนวน 1 ซุ้ม
35.RCU 20 จำนวน 2 ซุ้ม
36.นายแพทย์นิลวัฒน์ และคุณลิขิต เขมะปานนท์ RCU 08 จำนวน 1 ซุ้ม 
37.คุณธิดา เอื้อสุนทรวัฒนา RCU09 จำนวน 1 ซุ้ม
38.นายแพทย์โอภาส นิลยมิต RCU10 และคุณแววตา RCU14  จำนวน 1 ซุ้ม
39.คุณประทาน และเพื่อนเภสัช RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
40.คุณสุรศักดิ์ คูวิเศษแสง RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
41.ซีมะโด่ง กฟผ. จำนวน 1 ซุ้ม
42.คุณวีระ เพทายบรรลือ RCU 10 จำนวน 1 ซุ้ม
43.คุณทนง ตันติธีรวิทย์ RCU 12 จำนวน 1 ซุ้ม
44.คุณวนิดา ไวยาวัจมัย Property Perfect RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
45.คุณปรัชญา ยศวัฒนานนท์ และเพื่อน RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
46.นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน RCU10 จำนวน 1 ซุ้ม
47.รศ.เพลินจิต ทมฑิตชงค์ RCU 02 จำนวน 1 ซุ้ม
48.คุณมานพ กลับดี และดร.สุริยา ทัศนียานนท์ RCU 13 จำนวน 1 ซุ้ม
49.คุณชวลิต ธรรมวิจิตร Consultants of Technology Co.,Ltd. RCU 14 จำนวน 1 ซุ้ม
50.คุณลัดดา ธาราศักดิ์ RCU 08 จำนวน 1 ซุ้ม
51.ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวลRCU15 /บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ซุ้ม และ
     เพิ่มซุ้มกาแฟอินทนิน 1 ซุ้ม
52.คุณประภาส บุญยินดี RCU15 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 1 ซุ้ม
53.คุณทองมา วิจิตรพงษ์พันธ์ RCU 20/บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ซุ้ม
54.คุณถวิล เปลี่ยนศรี RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
55.RCU หญิง14  จำนวน 1 ซุ้ม 6,500 บาท
56.ดร.จิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ RCU 09/บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 ซุ้ม
57.คุณจรัสโฉม,คุณอลิศรา,คุณศศิวิมลRCU 15 ครุ หญิง จำนวน 1 ซุ้ม
58.คุณวิภา วิมูลชาติ ,คุณโฉมแข อัฐพร และเพื่อน RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
59.คุณพรรณี,คุณเอมอร,คุณมีนาและคุณจิดาภา RCU 15 จำนวน 1 ซุ้ม
60.คุณชวน ศิรินันท์พร RCU14 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชาธานี จำนวน 1 ซุ้ม
61.คุณละออ บุญสา RCU 98 จำนวน 1 ซุ้ม
62.คุณมนูญ อร่ามรัตน์ RCU10 จำนวน 1 ซุ้ม
63.คุณอรุณศรี ถนอมเกียรติ RCU20 จำนวน 1 ซุ้ม
64.บริษัท เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ จำกัด จำนวน 1 ซุ้ม
65.บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด จำนวน 1 ซุ้ม
66.บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) จำนวน 1 ซุ้ม
67.บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด จำนวน 1 ซุ้ม
(64-67 ประสานงานโดย RCU15)
68.คุณสุดารัตน์ ถิระบัญชาศักดิ์ RCU13 จำนวน 1 ซุ้ม
69.คุณพรพิไล ไรวา RCU08 จำนวน 1 ซุ้ม
70.คุณไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน RCU2500 จำนวน 1 ซุ้ม
71.คุณพนัส งามกนกวรรณ /คุณสุวัฒน์/คุณสุรชาติ มโนมัยสันติภาพ RCU ชาย13 จำนวน 1 ซุ้ม
72.คุณพิมลรัตน์/คุณสุวดี/คุณกรองอร และ RCU หญิง13 จำนวน 1 ซุ้ม
73.คุณบุญชัย ถิราติ / คุณสมชาย จันทราพิทักษ์ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
74.คุณสวัสดิ์ โสภะ ซุ้มเบียร์สด 3 ถัง /โซดาและน้ำดื่ม
75.คุณอภิชาติ วิลาสศักดานนท์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
76.คุณสุรชัย สนธิรติ RCU14 จำนวน 1 ซุั้ม
77.คุณเดชา วิชิตพันธ์/คุณสันติ จตุยศพร RCU15กฟภ. จำนวน 1 ซุ้ม
78.คุณประชา เรืองระวีนุกิจ RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
79.คุณจีระเดช แก้วกาญจนา/คุณสมพงษ์ บุญธรรมจินดา RCU15 จำนวน 1 ซุ้ม
80.คุณสุรพงษ์ เชียงทอง RCU17 จำนวน 1 ซุ้ม
81.นายแพทย์หาญ RCU11และคุณประภาศรี สุฉันทบุตร RCU13 / Gift Set  จำนวน 30 ชุด
82.นายแพทย์ประสิทธิ์ และคุณเพลินพิศ จิตต์วัฒนพงศ์ RCU14 จำนวน 1 ซุ้ม
83.รุ่น RCU39 และ รุ่น RCU41 ชื่อซุ้ม "ซุ่มบิน ตอยเร" จำนวน 1 ซุ้ม
84.รุ่น RCU22 จำนวน 1 ซุ้ม
85. บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยคุณสืบพงศ์ เกตุนุติ,คุณโสภณ สิกขโกศล,คุณทรงเกียรติ หลิ่มศิริ และคุณบวร วงศ์สินอุดม  บริจาคคนมีน้ำยา จำนวน 50 กล่อง
86.RCU 11 และ RCU 12 (บัญชี 29) จำนวน 1 ซุ้ม


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: prapasri AH ที่ 17 พฤศจิกายน 2552, 15:58:40
เมาจ๋า
อาหารมากอย่างนี้เราจะทานกันหมดหรือ


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: สมชาย17 ที่ 17 พฤศจิกายน 2552, 16:24:45
พี่แอ๊ะครับ

ซุ้มที่ได้รับความอนุเคราะห์ 90% เป็นยอดเงิน
มีไม่เกิน 10% เป็นอาหาร ที่ผู้ให้ความอนุเคราะห์จัดมาให้

90%ที่ได้เป็นเงิน  ทางกรรมการจะจัดอาหารให้ใกล้เคียงกับ
จำนวนคนที่มาร่วมงาน  เงินที่เหลือจะเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดงาน

ขอชี้แจงแทน พี่เมา แล้วกันนะครับหัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: เหยง 16 ที่ 17 พฤศจิกายน 2552, 19:15:43
อย่าลืม อาหารของน้องหอด้วยนะ


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: prapasri AH ที่ 17 พฤศจิกายน 2552, 20:28:04
น้องสมชายคะ

แล้วพี่แอ๊ะจะต้อง ให้ค่าซุ้มยังไงคะ

คือให้เป็นเงิน แล้วคณะกรรมการสั่งอาหารมาเอง ใช่ไหมคะ

แล้วเงินเหลือก็เก็บไว้ ให้เป็นเงิน ของชมรมใช่ไหม

ถ้าน้องไม่บอกก่อนพี่แอ๊ะ หอบหนมจีนน้ำยาปักษ์ใต้ มาจากบ้าน ละยุ่งเลยเชียว

  พี่แอ๊ะชอบเป็น บ้านนอกเข้ากรุงอยู่ด้วย


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: Jiab16 ที่ 18 พฤศจิกายน 2552, 09:35:09
พี่เมา ขา ... ช่วยบอก " เลขที่บัญชีที่จะให้โอนเงินจ่ายค่าซุ้มอาหาร " ด้วยนะคะ ... RCU16 จะโอนเงิน 4 ซุ้มไปให้ก่อนถึงวันงานจริง  เพื่อลดภาระที่หน้างานให้เหรัญญิก  ที่จะต้องเอากระสอบมาแบกเงินกลับ ตอนดึกๆ  เดี๋ยวจาถูกปล้นนะ  อิ๊  อิ๊

โอนเสร็จแล้ว  จะให้ FAX Pay-in slip ไปยืนยันที่หมายเลขโทรศัพท์อะไร  ช่วยบอกด้วยค่ะ


หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: สมชาย17 ที่ 18 พฤศจิกายน 2552, 13:17:30
อ้างถึง
ข้อความของ prapasri AH เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2552, 20:28:04
น้องสมชายคะ

แล้วพี่แอ๊ะจะต้อง ให้ค่าซุ้มยังไงคะ

คือให้เป็นเงิน แล้วคณะกรรมการสั่งอาหารมาเอง ใช่ไหมคะ

แล้วเงินเหลือก็เก็บไว้ ให้เป็นเงิน ของชมรมใช่ไหม

ถ้าน้องไม่บอกก่อนพี่แอ๊ะ หอบหนมจีนน้ำยาปักษ์ใต้ มาจากบ้าน ละยุ่งเลยเชียว

  พี่แอ๊ะชอบเป็น บ้านนอกเข้ากรุงอยู่ด้วย
 
อ้างถึง   


สวัสดีครับ พี่แอ๊ะ
ใช่แล้วครับ พี่แอ๊ะ
กรรมการหอ มีความตั้งใจที่จะทำอย่าง ที่พี่แอ๊ะ เขียนไว้ครับ
หัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: สมชาย17 ที่ 18 พฤศจิกายน 2552, 13:31:31
 
อ้างถึง   
อ้างถึง
ข้อความของ เหยง 16 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2552, 19:15:43
อย่าลืม อาหารของน้องหอด้วยนะ


พี่เหยง ครับ

ไม่ลืม ครับผมหัวข้อ: Re: ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซุ้มอาหารในงาน “คืนสู่ถิ่นแผ่นดินแม่ 92 ปีซีมะโด่ง"
เริ่มหัวข้อโดย: songkeat2515 ที่ 19 พฤศจิกายน 2552, 09:52:32
การชำระเงิน สนับสนุนซุ้มอาหาร

โอนเข้าบัญชี "ชมรมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 709-2-42224-5  ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนวิทยุ
และ Fax ใบ Pay-in ที่  คุณทรงเกียรติ หลิ่มศิริ 02-9396344