19 มิถุนายน 2567, 11:37:03
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน [สมาชิกเก่าลืมรหัส โทร 081-7611760]
 ระเบียบปฎิบัติ
   
Languages    
ระเบียบปฏิบัติ
ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป
การใช้บริการเว็บไซต์  Cmadong.com

*****

                    คณะกรรมการชมรมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บริการต่างๆ ในเว็บไซต์ Cmadong.com ซึ่งได้แก่  บริการดูข่าวสาร ข้อมูลต่างๆ บริการแสดงความคิดเห็นในกระทู้ และบริการอื่นๆ เพื่อบริการแก่สมาชิก (ต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "บริการ")
                     หากท่านใดประสงค์จะใช้บริการใด ๆ ของ เว็บไซต์ Cmadong.com  ท่านต้องยืนยันที่จะตกลงจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเสียก่อน ดังนี้

1. การสมัครสมาชิก
                 ท่านจะสมัครเป็นสมาชิกโดยกดปุ่ม " สมัครสมาชิก" และกรอกข้อมูลต่างๆ ของท่านลงในใบสมัคร ท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าแรกเข้าแต่อย่างใดทั้งสิ้น หลังจากเว็บไซต์ Cmadong.com รับใบสมัครที่ท่านกรอกข้อความครบถ้วนแล้ว  ท่านสามารถใช้บริการใดๆ ตามประสงค์ของท่านในเว็บไซต์ Cmadong.com   (ต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จะเรียกท่านว่า "สมาชิก")
               สมาชิกมีด้วยกัน 3 ประเภท คือ
               1.1   สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ที่คณะกรรมการเชิญให้เป็นสมาชิกเพื่อเป็นเกียรติ กับทางชมรม
               1.2   สมาชิกสามัญ  ได้แก่  ผู้ที่เป็นนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนิสิตปัจจุบันหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
               1.3   สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ ผู้ที่ประสงค์สมัครเป็นสมาชิก แต่มิได้เป็นนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สมาชิกประเภทนี้จะได้รับอนุญาตให้ทดลองใช้บริการชั่วคราว เมื่อมีสมาชิกรับรอง ครบ 10 ราย จะได้รับอนุญาตให้เป็นสมาชิกคราวละ 2 ปี และสามารถต่ออายุได้2. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
               สมาชิกมีสิทธิใช้บริการใด ๆ ในเว็บไซต์ Cmadong.com นับแต่วันที่ท่านเป็นสมาชิกตามข้อ 1. และสถานะการเป็นสมาชิกมีผลอยู่ตลอดไปจนกว่าท่านบอกเลิกการเป็นสมาชิก หรือครบวาระ   หรือเว็บไซต์ Cmadong.com ยกเลิกการเป็นสมาชิกอันเนื่องจากสมาชิกไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ใน "ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป"3.    คำรับรองของสมาชิก
                   สมาชิกต้องให้คำรับรอง ดังนี้
                    3.1 สมาชิกรับทราบว่าการให้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร เป็นจริงทุกประการ สมาชิกยินยอมให้เว็บไซต์ Cmadong.comตรวจสอบความเป็นจริงและถูกต้องของข้อมูลได้ หากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ให้ไม่ตรงกับความจริง และไม่แก้ไขให้ถุกต้องภายในเวลาที่  เว็บไซต์ Cmadong.com กำหนด มีสิทธิยกเลิกใบสมัครและ/หรือการให้บริการ Cmadong.com ได้
                    3.2 สมาชิกจะใช้บริการ Cmadong.com ด้วยตนเองและจะรักษารหัสประจำตัว (ID) และรหัสผ่าน (password) ที่ได้รับจากเว็บไซต์ Cmadong.com เพื่อการใช้บริการใน Cmadong.com ไว้เป็นความลับ สมาชิกจะไม่เปิดเผยหรือให้บุคคลใดใช้ ID และ password ของสมาชิกเพื่อใช้บริการ Cmadong.com สมาชิกตกลงรับผิดชอบการกระทำและความเสียหายที่เกิดขึ้น หากมีบุคคลใดล่วงรู้หรือใช้ ID และ password ของสมาชิกเพื่อใช้บริการ Cmadong.com ไม่ว่าสมาชิกจะให้หรือไม่ให้ความยินยอมก็ตาม
                   3.3 เนื้อหาที่สมาชิกจะส่ง แสดง หรือเปิดเผยผ่านการใช้บริการใด ใน Cmadong.com ต้องไม่มีลักษณะดังนี้
                           3.3.1 ผิดกฎหมาย หรือเป็นความเท็จอันเป็นการใส่ร้าย ป้ายสี หรือหยาบคาย เสียดสี ไม่สุภาพ หรือไม่เหมาะสมด้วยประการใด ๆ หรือส่อนัยทางเพศจนกระทบต่อศีลธรรมอันดี หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งต่อกัน
                           3.3.2 อาจสร้างความเสื่อมเสียหรือเสียหายต่อเว็บไซต์ Cmadong.com หรือสมาชิกอื่น และ/หรือบุคคลอื่นๆ
                           3.3.3 อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่สมาชิกอื่น
                           3.3.4 ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และ/หรือสิทธิของเว็บไซต์ Cmadong.com และ/หรือบุคคลใด
                           3.3.5 จะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกรายอื่นหรือบุคคลอื่น
                  3.4 สมาชิกสามารถจะ upload ไฟล์ภาพ เสียง หรือวิดีโอได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
                          3.4.1 ผู้ที่จะ upload ดิจิตอลไฟล์ ต้องเป็นสมาชิก Cmadong.com เท่านั้น
                          3.4.2  ในพื้นที่ "Blog" ขอสงวนไว้สำหรับเป็นพื้นที่นำข้อเขียนของสมาชิกมาลงเผยแพร่เท่านั้น การนำข้อความหรือรูปภาพของบุคคลอื่นจะต้องระบุที่มาและรับผิดในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
                          3.4.3  ห้าม upload ไฟล์ภาพและเสียงที่เข้าข่ายลามก อนาจาร หรือมีผลยั่วยุทางกามารมณ์ และสื่อต่าง ๆ ที่มีลิขสิทธิ์ทางกฎหมาย หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
                          3.4.4 สมาชิก ยินยอมให้เว็บไซต์ Cmadong.com มีสิทธิในการเผยแพร่สู่สาธารณะ
                          3.4.5 เว็บไซต์ Cmadong.com จะไม่รับผิดชอบการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการ upload ของสมาชิก  และมีสิทธิที่จะยุติการเผยแพร่และทำลายข้อความ ข้อมูลและรูปภาพที่ฝ่าฝืนกฎหมายและเงื่อนไขของ เว็บไซต์ Cmadong.com
                          3.4.6 สื่อที่สมาชิกได้ upload ขึ้นนั้น จะมีไว้เพื่อดูเพียงอย่างเดียว จนกว่าสมาชิกจะเป็นผู้ทำการลบทิ้ง
                          3.4.7 การนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดทั้งหมดในเว็บไซด์ นี้เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมข้อมูล ความรู้ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และความรู้ด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร ระหว่างสมาชิก ด้วยกันเท่านั้น ดังนั้น เว็บไซต์ Cmadong.com จึงไม่รับรองความถูกต้อง ของบรรดาข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความอื่นใดที่เผยแพร่อยู่บน Cmadong.com
                          3.4.8 สมาชิกรับทราบว่า เว็บไซต์ Cmadong.com ไม่ใช่ตัวแทน ห้างหุ้นส่วน หรือบุคคลที่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับเจ้าของข้อมูลข่าวสาร บทความ หรือข้อความใด ๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซด์ Cmadong.com และเว็บไซต์ Cmadong.com เป็นเพียงสื่อกลาง ที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูล ข่าวสารเท่านั้น โดยเว็บไซต์ Cmadong.comไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่ง ที่มาและ/หรือรายละเอียดของเนื้อหา เว็บไซต์ Cmadong.comจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่สมาชิกหรือบุคคลใดๆ ที่สมาชิกติดต่อโดยการสื่อสารข้อมูลหรือข่าวสารผ่านเว็บไซต์ Cmadong.com
                          3.4.9 สมาชิกรับรองว่าข้อมูลที่ส่งไปยังเว็บไซต์ Cmadong.com เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และสมาชิกจะทำการปรับปรุงข้อมูล และจะรับผิดชอบต่อเว็บไซต์ Cmadong.comหากนำเอาข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นจริงมา upload ในเว็บไซต์ Cmadong.com   และขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับข้อมูลหรือข่าวสาร หรือจดทะเบียนเพื่อให้เข้ามายังเว็บไซต์ Cmadong.com ได้ตามที่เว็บไซต์ Cmadong.com เห็นสมควร
                          3.4.10 สมาชิกจะไม่นำเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันมหากษัตริย์ และราชวงศ์ เป็นอันขาด หรือผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
                          3.4.11 สมาชิกที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการ Upload จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น และตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เว็บไซต์ Cmadong.com หากการฝ่าฝืนดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ Cmadong.com
                          3.4.12 สมาชิกมีสิทธิแสดงความคิดเห็นได้เสรี ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แต่ไม่อาจฝ่าฝืน กฎหมายและก้าวล่วงถึงสิทธิของผู้อื่นที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญเช่นกัน และที่สำคัญไม่อาจฝ่าฝืนจารีตประเพณีอันดีงามของชาวจุฬาและวัตถุประสงค์ของชมรมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย4. สิทธิของเว็บไซต์ Cmadong.com
                 4.1 เว็บไซต์ Cmadong.com มีสิทธิระงับการให้บริการชั่วคราวบางส่วนหรือทั้งหมดในเวลาใด ๆ ก็ได้ หากสมาชิกปฏิบัติผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หรือระบบการให้บริการของเว็บไซต์ Cmadong.com เกิดการขัดข้องชั่วคราวไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หากเป็นเหตุที่เว็บไซต์ Cmadong.com สามารถทราบได้ก่อนล่วงหน้า เว็บไซต์ Cmadong.comจะแจ้งให้สมาชิกทราบผ่าน e-mail หรือวิธีการใดๆที่เว็บไซต์ Cmadong.com เห็นเหมาะสม
                 4.2  เว็บไซต์ Cmadong.com  โดยชมรมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จะแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการกำกับดูแลเว็บไซต์ Cmadong.com เพื่อควบคุมให้สมาชิกถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป   หากคำสั่งหรือคำตัดสินใด ๆ ของ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลเว็บไซต์ Cmadong.com ที่สมาชิกผู้ได้รับผลกระทบเห็นว่า ไม่ยุติธรรมหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ สามารถอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการชมรมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการชมรมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด
                 4.3  เว็บไซต์ Cmadong.comจะไม่รับผิดชดใช้ความเสียหายใดๆให้แก่สมาชิก อันเนื่องจากการให้บริการหรือละเว้น หรือการกระทำใดๆ ของสมาชิกหรือบุคคลใดๆ ที่ใช้ ID และ password ของสมาชิกเพื่อเข้าสู่บริการ Cmadong.com ไม่ว่าสมาชิกจะยินยอมหรือไม่ยินยอมให้ใช้ก็ตามหรือการกระทำของบุคคลใดๆเพื่อการโจรกรรมข้อมูล (Hacker)
     


5. การสิ้นสุดการให้บริการ

                  การให้บริการนี้อาจสิ้นสุดลงในเวลาใดๆก็ได้ ดังนี้
                  5.1 สมาชิกขอบอกเลิกการเป็นสมาชิกโดยแจ้งมายังเว็บไซต์ Cmadong.com
                  5.2 สมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบใดๆที่เว็บไซต์ Cmadong.comกำหนดขึ้นหรือฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปนี้ หากการไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนหรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขใด ๆ สามารถแก้ไขได้ สมาชิกไม่ทำการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เว็บไซต์ Cmadong.comได้แจ้งให้ทราบ เว็บไซต์ Cmadong.comมีสิทธิยกเลิกการให้บริการ ได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อน
                  5.3 หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆในเว็บไซต์ Cmadong.com ซึ่งทำให้เว็บไซต์ Cmadong.comไม่สามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อีกต่อไป เว็บไซต์ Cmadong.comจะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
                  5.4 มีการยุบเลิกเว็บไซต์ หรือยุบชมรม

     

ทำไมหอพักนิสิตจุฬาจึงเป็นดินแดนมหัศจรรย์            " ไม่ได้เป็นแค่หอให้นอนพัก  แต่เป็นบ้านอบอุ่นรักให้อาศัย  ไม่เป็นแค่ที่ซุกหัวยามหลบภัย  แต่สร้างใจให้เข้มแข็งแกร่งการงาน"  <))))><